MINDSK DI­NE MA­VE­S­MER­TER - NA­TUR­LIGT

800.000 dan­ske­re li­der af ir­ri­ta­bel tarm - man­ge må­ske helt unød­ven­digt. Der er hjælp at hen­te i na­tu­ren, for­tæl­ler eks­per­ter i en ny bog

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

De dag­li­ge ma­ve­s­mer­ter for­svandt på gan­ske kort tid, ef­ter at Kat­he­ri­na Jen­sen be­gynd­te at drik­ke aloe ve­ra- ek­strakt mod sin tarm­syg­dom, ir­ri­ta­bel tarm ( IBS). Det har væ­ret en ’ kæm­pe let­tel­se’ ik­ke læn­ge­re at ha­ve ondt, for­tæl­ler den 43- åri­ge mor til to.

Det er over fem år si­den, at Kat­he­ri­na Jen­sen be­gynd­te at få pro­ble­mer med ma­ven. Det gjor­de vold­somt ondt, og hun hav­de der­for svært ved at fin­de over­skud til at ’ hæn­ge sam­men’ i hver­da­gen. Hun er ramt af tarm­syg­dom­men IBS, som kan vi­se sig i form af for­stop­pel­se, di­ar­ré el­ler op­pu­stet­hed. Iføl­ge læ­gen var der dog ik­ke no­get at gø­re:

» Jeg fik at vi­de, at det måt­te jeg ba­re læ­re at leve med. Så jeg prø­ve­de selv­føl­ge­lig man­ge ting selv, som f. eks. at spi­se me­re fi­ber­rigt. Men det hjalp ik­ke. Så da min ve­nin­de an­be­fa­le­de mig at drik­ke aloe ve­ra, for­søg­te jeg og­så det, « si­ger Kat­he­ri­na Jen­sen, der bor i Gel­sted på Fyn. Ef­ter tre må­ne­der op­le­ve­de hun for­bed­ring:

» Det var en kæm­pe let­tel­se. Det er jo svært at væ­re glad, når man he­le ti­den har ondt, « si­ger hun.

Aloe ve­ra er blot et af de na­tur­li­ge mid­ler, der må­ske kan hjæl­pe mod tarm­syg­dom­men IBS, frem­går det af den nye bog ’ Low Fod­map di­et 3’ ( for­la­get Muus­mann), der ud­kom­mer til sep­tem­ber. Mid­let har dog end­nu ik­ke vist sig at ha­ve do­ku­men­te­ret ef­fekt, men sven­ske stu­di­er er på vej.

Uan­set hvad stu­di­er­ne vil vi­se, ty­der no­get på, at be­ho­vet for mid­ler, der kan hjæl­pe, er stort. Cir­ka 880.000 dan­ske­re er ramt. Li­der man af ir­ri­te­ret tarm ( IBS), op­står ma­ve­pro­ble­mer­ne ty­pisk, for­di tarm- ind­hol­det ik­ke bli­ver ført frem mod en­de­tar­men som nor­malt. I ste­det be­væ­ger det sig ned i tyktar­men, hvor bak­te­ri­er får ma­den til at for­gæ­re. Det er den pro­ces, der gi­ver ma­ve­s­mer­ter­ne og kan be­ty­de, at en per­son, der har haft en flad ma­ve om mor­ge­nen, kan lig­ne en gravid i ni­en­de må­ned om af­te­nen.

Lop­pe­frø og hyp­no­se

Iføl­ge diætist ved Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Met­te Bor­re, der er en af for­fat­ter­ne til den nye bog, som BT har få­et ind­blik i, kan na­tur­læ­ge­mid­ler og an­dre na­tur­li­ge me­to­der, som f. eks. hyp­no­se, væ­re li­ge så go­de som den gængse me­di­cin. Men det er HUSK og pe­ber­myn­te­o­lie, som hun frem­hæ­ver som de mest ef­fek­ti­ve na­tur­læ­ge­mid­ler:

» HUSK ( lop­pe­frøskal­ler, red.) er et af de mest gen­nem­te­ste­de pro­duk­ter, og du får ik­ke bi­virk­nin­ger ved at prø­ve det, « si­ger Met­te Bor­re, der har egen kli­nik, hvor hun be­hand­ler IBS- ram­te.

Hun un­der­stre­ger, at man - før man går i gang med den slags pro­duk­ter - bør se sin livs­stil ef­ter i søm­me­ne. Man vil nem­lig hur­tigt op­le­ve en ef­fekt, hvis man føl­ger et par simp­le råd - sær­ligt ’ de mil­de til­fæl­de’ af IBS vil ha­ve gavn af et ef­ter­syn:

» Det hand­ler om at fin­de ro og re­gel­mæs­sig­hed i for­bin­del­se med må­l­ti­der og toilet­be­søg, for­di man el­lers kan ak­ti­ve­re ner­ver, som hæm­mer for­dø­jel­sen. Der­næst er ko­sten et ut­ro­lig vig­tigt ele­ment. Hvis man kun le­ver af co­la og hvidt brød, er der jo ik­ke no­get at si­ge til, at man har pro­ble­mer med for­dø­jel­sen, « si­ger Met­te Bor­re, der har skre­vet fle­re bø­ger om den så­kald­te Low Fod­map- diæt, der går ud på at be­græn­se en be­stemt ty­pe kul­hy­dra­ter i ma­den.

Al­drig hel­bredt 100 %

Diæten er en af de bedst do­ku­men­te­re­de ’ na­tur­li­ge me­to­der’ til at slip­pe af med si­ne smer­ter, for­tæl­ler pro­fes­sor ved Nord­s­jæl­lands Ho­spi­tal Pia Munk­holm:

» Det er jo en syg­dom, som du al­drig bli­ver helt hel­bredt for. Den vil kom­me og gå i pe­ri­o­der alt ef­ter hvad man spi­ser, og hvor stres­set man er. Men vi ved fra fle­re stu­di­er, at op mod 80 pct. af pa­tien­ter­ne har gavn af diæten, « si­ger hun og un­der­stre­ger, at me­re og me­re forsk­ning do­ku­men­te­rer ef­fek­ten af diæten, der kom til Dan­mark i 2007.

Bå­de Pia Munk­holm og Met­te Bor­re er eni­ge om, at na­tur­læ­ge­mid­ler kan væ­re et godt sup­ple­ment til me­di­cinsk be­hand­ling, hvis den ik­ke vir­ker ale­ne.

» Man skal jo sta­dig hu­ske på, at det og­så har bi­virk­nin­ger. Så det er en god idé at ta­le med sin læ­ge om det, in­den man går i gang, « si­ger Met­te Bor­re.

Over­skud­det er tilbage

Kat­he­ri­na Jen­sen er ik­ke i tvivl om, at hun har fun­det det helt rig­ti­ge pro­dukt mod sin tarm­syg­dom:

» Jeg har få­et me­get me­re over­skud. Før kun­ne jeg in­gen­ting, men nu er jeg ble­vet en glad mor, « si­ger hun.

’’ Det er jo en syg­dom, du al­drig bli­ver hel­bredt for Pia Munk­holm, pro­fes­sor ved Nord­s­jæl­lands Ho­spi­tal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.