Hi­sto­rie

Unescos ver­dens­arv i Dan­mark

BT - - HISTORIE -

STEVNS KL­INT

på Sydsjæl­land for­tæl­ler om en dra­ma­tisk epo­ke i jor­dens hi­sto­rie

KRON­BORG SLOT

i Hels­in­gør er et gam­melt kon­ge­slot fra 1574 og ste­det, hvor Hol­ger Dan­ske sover

VA­DE­HA­VET

ved Es­b­jerg har sta­tus som vildt- og na­tur­re­ser­vat og er et af ver­dens vig­tig­ste vå­d­om­rå­der

JEL­LING MONU­MEN­TER­NE

i Sy­dø­stjyl­land er fra Vikin­ge­ti­den og blandt de for­nem­ste i he­le Eu­ro­pa

ROSKIL­DE DOM­KIR­KE

på Midtsjæl­land har si­den 1400- tal­let væ­ret kon­ge­slæg­tens fo­re­truk­ne grav­kir­ke

PAR­FOR­CEJ­AGT­LAND­SKA­BER­NE

i Nordsjælland blev an­lagt af Chri­sti­an 5. for at kun­ne dyr­ke den bar­ba­ri­ske jagt­form

CHRI­STI­ANS­FELD

i Søn­derjyl­land blev grund­lagt i 1773 og blev den an­den by i Dan­mark, der op­nå­e­de sta­tus som fristad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.