Der­for er psy­ko­lo­gen bed­re end sove­me­di­cin

Langt fl ere dan­ske­re med svæ­re søvn­pro­ble­mer bur­de få psy­ko­lo­gisk be­hand­ling frem for at ta­ge sovepi­l­ler, kon­klu­de­rer for­ske­re fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i en ny rap­port.

BT - - NYHEDER -

» Vi er ik­ke be­gej­stre­de for brug af læ­ge­mid­ler til at be­hand­le ge­ne­rel­le søvn­pro­ble­mer. Vi me­ner, at de kun skal bru­ges i en kort pe­ri­o­de og til me­get få per­so­ner – slet ik­ke de 6- 8 pro­cent, som ak­tu­elt bli­ver be­hand­let i be­folk­nin­gen, « si­ger pro­fes­sor Poul Jen­num fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der har stå­et i spid­sen for grup­pen af søvn­for­ske­re.

Øget to­le­ran­ce

For­sker­ne frem­hæ­ver blandt an­det, at man med ti­den ud­vik­ler en øget to­le­ran­ce over for sovepi­l­ler­ne, så man bli­ver nødt til at ta­ge fl ere for at få den sam­me eff ekt.

Des­u­den kri­ti­se­rer de, at man kan bli­ve bå­de fy­sisk og psy­kisk afh æn­gig af pil­ler­ne, samt at de kan på­vir­ke bå­de hukom­mel­se, kon­cen­tra­tion og mo­to­rik.

» Der er mindst li­ge så go­de eff ek­ter af psy­ko­lo­gisk be­hand­ling, men uden de bi­virk­nin­ger og uhel­di­ge kon­se­kven­ser, som der er af sove­me­di­cin, « si­ger pro­fes­sor i sund­heds­psy­ko­lo­gi Ro­bert Za­cha­ri­ae fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Over 200.000 dan­ske­re ta­ger sovepi­l­ler in­di­mel­lem, og 45.000 dan­ske­re har så store pro­ble­mer med at sove, at de dag­ligt ta­ger sovepi­l­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.