Bi­bli­o­te­ker­ne svig­ter

Nu om da­ge kan man blandt an­det få ud­stedt pas og få hjælp til at ud­fyl­de sin års­op­gø­rel­se på de fle­ste af lan­dets 483 bi­bli­o­te­ker, men i takt med at bi­bli­o­te­ker­ne ud­vi­der de­res re­per­toi­re, bli­ver lit­te­ra­tu­ren skub­bet i bag­grun­den, vi­ser nye tal fra Dan­ma

BT - - NYHEDER - Tho­mas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

De dan­ske bi­bli­o­te­ker har si­den 2010 skilt sig af med ni mil­li­o­ner bø­ger og i sam­me pe­ri­o­de kun ind­købt 5,27 mil­li­o­ner nye. Ud­lå­net er fal­det med 22,8 pro­cent.

Bor­ger­ser­vi­cey­del­ser

Jo­han­nes Ri­is er lit­terær di­rek­tør hos Gyl­den­dal, og han ser ud­vik­lin­gen som en kon­se­kvens af bi­bli­o­te­ker­nes øge­de fo­kus på bor­ger­ser­vi­cey­del­ser.

» Bor­ger­ser­vi­cey­del­ser­ne må ik­ke ske på be­kost­ning af bi­bli­o­te­ker­nes vig­tig­ste for­mål, som er at stille bø­ger og an­det op­ly­sen­de ma­te­ri­a­le til rå­dig­hed, men det er det, vi ser nu, « si­ger Jo­han­nes Ri­is.

Og­så for­e­nin­gen Dan­ske skøn­lit­teræ­re For­fat­te­re fryg­ter, at ud­vik­lin­gen vil væ­re til ska­de for kva­li­tets­lit­te­ra­tu­ren, mens Bi­bli­o­te­kar­for- bun­det me­ner, at det er spild af aka­de­mi­ske res­sour­cer. For­mand Ti­ne Jør­gen­sen så hel­le­re, at de bi­bli­o­te­ka­ri­ske kom­pe­ten­cer blev brugt på for­mid­ling af lit­te­ra­tur og in­for­ma­tions­søg­ning.

For­mand for Dan­marks Bi­bli­o­teks­for­e­ning, Ste­en Bor­ding Andersen, for­sva­rer den sti­gen­de bor­ger­ser­vi­ce, som han me­ner er i fin for­læn­gel­se af bi­bli­o­te­ker­nes op­ga­ver, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Fo­to: Jep­pe Bø­je Ni­el­sen

Bi­bli­o­te­ka­rer og bog­bran­chen kri­ti­se­rer bi­bli­o­te­ker­ne for ik­ke at gø­re nok for at frem­me lit­te­ra­tu­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.