AC/ DC over­vin­der for­ban­del­ser­ne

Ver­dens stør­ste ro­ck­band gi­ver kon­cert i Roskil­de på ons­dag. BT går bag om ban­det

BT - - KULTUR - PUNK­T­NEDSLAG Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen bt@ bt. dk

Ro­ck- iko­ner­ne AC/ DC gi­ver en ud­solgt kon­cert på Dyrsku­e­plad­sen i Roskil­de ons­dag 15. juli. 50.000 bil­let­ter blev ud­solgt på min­dre end en ti­me.

Det er grup­pens før­ste kon­cert i Dan­mark si­den den suc­ces­ful­de tur­né med al­bum­met ’ Bla­ck Ice’ ( 2008), der brag­te ban­det til bå­de Par­ken ( 2009) og Ca­sa Hor­sens ( 2010). AC/ DC ud­gav sid­ste år al­bum­met ’ Ro­ck or Bust’, ban­dets før­ste uden Malcolm Yo­ung. De solg­te samt­li­ge 55.000 kon­cert­bil­let­ter på to ti­mer. BT gen­nem­går AC/ DCs hi­sto­rie i seks punk­ter.

Fa­mi­li­en AC/ DC

Den skot­ske ar­bej­der­fa­mi­lie Yo­ung, an­ført af æg­te­par­ret Wil­li­am og Mar­ga­ret, emi­gre­re­de i 1963 fra Glas­gow- by­de­len Cran­hill til Syd­ney, Au­stra­li­en. Æg­te­par­ret hav­de syv søn­ner og en en­kelt dat­ter. De tre yng­ste søn­ner Ge­or­ge, Malcolm og Angus fi k cen­tra­le rol­ler i AC/ DC, men den en­li­ge dat­ter Mar­ga­ret ( den yn­gre) skul­le og­så få en plads i myto­lo­gi­en om AC/ DC.

I 1973 byg­ge­de gu­i­ta­rist Malcolm AC/ DC op fra asker­ne af grup­pen Po­ny. Op til ban­dets de­but­kon­cert på Chequers, Syd­ney nytår­s­aft en, 1973 hav­de han få­et lil­le­bror Angus med som ek­stra- gu­i­ta­rist. De­res sto­re­bror Ge­or­ge, som hav­de haft en kar­ri­e­re med grup­pen The Ea­sy­be­ats i 60er­ne, blev ban­dets fa­ste pro­du­cer ( i 1974- 1978, og in­di­mel­lem fra 1986), rå­d­gi­ver og ’ sjet­te med­lem’.

En fj er­de brors søn, Ste­vie, age­re­de i 1987 tur­né­mæs­sig stand- in for en sy­ge­meldt Malcolm Yo­ung. Sid­ste år måt­te den de­mens- pla­ge­de Malcolm ind­læg­ges på et ple­je­hjem, men han nå­e­de at an­be­fa­le sin op­lag­te afl øser: Ste­vie. Han med­vir­ker på det ak­tu­el­le al­bum ’ Ro­ck or Bust’ og er og­så AC/ DCs ryt­me­gu­i­ta­rist i Roskil­de ons­dag aft en.

Og så var der sø­ster Mar­ga­ret. Iføl­ge leg­en­den var det hen­de, som fi k ide­en til band­nav­net, eft er hun hav­de set or­de­ne ’ AC/ DC’ som in­skrip­tion på sin sy­ma­ski­ne.

San­ger­ne

AC/ DC har haft tre san­ge­re i ban­dets 40- åri­ge hi­sto­rie. Den før­ste, Da­ve Evans, lag­de sin hæ­se røst på de­but­sing­len ’ Can I Sit Ne­xt to You Girl?’ ( 1974), men holdt kun i un­der et år.

Hans er­stat­ning blev den om­fl ak­ken­de, skotsk­fød­te Ro­nald ’ Bon’ Scott fra Fre­mant­le ved Perth, der tid­li­ge­re hav­de prø­vet kræft er med bå­de tyg­ge­gum­mi- pop i The Va­len­ti­nes og prog-ro­ck i Fra­ter­ni­ty.

I seks år sme­de­de han sin fræk­ke og fi nur­li­ge ly­rik til ban­dets gni­stren­de ro­ck’n’roll, in­den han blev fun­det død på bag­sæ­det af en bil i Syd­lon­don 19. fe­bru­ar 1980. Kvalt i sit eget bræk eft er en druk­tur, blot 33 år gam­mel.

Den tred­je san­ger, Bri­an Jo­hn­son fra Newcast­le, Eng­land, de­bu­te­re­de på gi­gant- gen­nem­brud­det ’ Ba­ck in Bla­ck’ få må­ne­der eft er sin ind­træ­den. Jo­hn­son er i dag AC/ DC’s san­ger på 35. år.

’ Hig­hway to Hell’

Et af AC/ DCs al­ler­stør­ste hit og en af ro­ck­hi­sto­ri­ens klas­si­ske sig­na­tur- san­ge. Ti­telnum­mer fra gen­nem­brud­sal­bum­met af sam­me navn ( 1979), der li­ge­som eft er­føl­ge­ren, ’ Ba­ck in Bla­ck’, blev pro­du­ce­ret af den le­gen­da­ri­ske Ro­bert ’ Mutt’ Lange. ’ Hig­hway to Hell’ fi k en mystisk for­bin­del­se med Bon Scotts plud­se­li­ge død året eft er, men hvad hand­ler num­me­ret egent­lig om?

Oft e er det nævnt som en sang der hand­ler om sprit­kør­sel el­ler er in­spi­re­ret af ban­dets an­stren­gen­de tur­né- livs­stil. Sang­tit­len har dog en mu­lig re­fe­ren­ce til et død­sens­far­ligt vejsving for en­den af en stejl bak­ke på Can­ning Hig­hway nær Scotts hjem­by Fre­mant­le, hvor san­ge­rens stamværts­hus The Raf­fl es lå.

’ Ba­ck in Bla­ck’ – ver­dens mest solg­te ro­ck­al­bum

Med over 50 mil­li­o­ner solg­te ek­sem­pla­rer er det­te ver­dens næst mest solg­te al­bum eft er Mi­cha­el Ja­ck­sons ’ Thriller’. Al­bum­met blev la­vet i må­ne­der­ne eft er Bon Scotts død i fe­bru­ar 1980 som en hyl­dest til ban­dets af­dø­de ro­ck’n’roll- le­ve­mand.

Ti­telnum­me­ret, ’ Hells Bells’ og ’ You Shook Me All Night Long’ er blandt ban­dets stør­ste hit og fast in­ven­tar på sæt­lis­ten. Kuri­øst nok var Bon Scott ( som var tid­li­ge­re trom­mesla­ger) fak­tisk med på en tid­lig de­mo-ver­sion af san­gen ’ Ha­ve a Drink on Me’, som fi k en mor­bid symbolik eft er Scotts druk­re­la­te­re­de død.

Num­me­ret er tilbage på sæt­lis­ten på den igang­væ­ren­de tur­né, for før­ste gang si­den 1985.

’ Let the­re be drums! And the­re was drums’

I 80’ er­ne gik det galt mel­lem trom­mesla­ger Phil Rudd og ban­det. Da­gen eft er ind­spil­nin­gen af den hårdt­slå­en­de ’ Flick of the Switch’ i 1983 spar­ke­de den kon­tan­te band­le­der Malcolm den pot- ry­gen­de og psy­kisk pla­ge­de Rudd ud af AC/ DC.

To trom­mesla­ge­re og ot­te år se­ne­re kom han at­ter med i ban­det. I eft er­å­ret 2014 gik det på ny galt for Phil Rudd, der blev an­kla­get for be­sid­del­se af stoff er og for at ha­ve plan­lagt et le­je­mord. Sidst­nævn­te an­kla­ge blev se­ne­re fra­faldt, men AC/ DC måt­te la­de ham gå.

Ban­det kon­tak­te­de i ste­det. . . Chris Sla­de.

Sår­e­ne er nu lægt. Phil Rudd blev i tors­dags idømt en dom på ’ fængsel’ i ot­te må­ne­der for be­sid­del­se af stoffer og for at frem­si­ge mord­trus­ler. Dom­men skal af­so­nes i hans hjem i New Ze­aland.

Det si­ger an­mel­der­ne:

En­gel­ske The Gu­ar­di­an var med til pre­mi­e­ren på AC/ DCs 2015- tur­né på Co­a­chel­la-festi­va­len i USA:

’ Koncerten un­der­stre­ger ban­dets urok­ke­li­ge fø­lel­se af kon­ti­nu­i­tet. Trods alt; det er et band, der over­le­ve­de sin san­gers død - men og­så de­res vil­je til at for­fi ne og per­fek­tio­ne­re. Den for­mel er stær­ke­re end no­gen af de en­kel­te med­lem­mer i ban­det. Og pu­bli­kums ka­o­ti­ske re­ak­tion vi­ser, er AC/ DC sta­dig er blandt de mest po­ten­te i ro­ck­mu­sik’.

Fo­to: Epa

Angus Yo­ung, fo­to­gra­fe­ret un­der den nu­væ­ren­de tur­né. Her i Spa­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.