Den hem­me­li­ge fød­sels­dag

Kurt Wester­gaard blev som teg­ner på Jyl­lands- Po­sten le­gem­lig­gø­rel­sen af yt­rings­fri­he­den i Dan­mark

BT - - NAVNE - 80 ÅR I MOR­GEN Jan Hedegaard jhg@ ber­ling­s­ke. dk

Teg­ne­ren og bil­led­kunst­ne­ren Kurt Wester­gaard har i de se­ne­ste 10 år måt­tet leve med livvagt og på hem­me­li­ge adres­ser. Han var en af fl ere teg­ne­re, der i sep­tem­ber 2005 på op­for­dring le­ve­re­de teg­nin­ger af pro­fe­ten Muham­med til Jyl­lands- Po­stens kul­tur­re­dak­tion.

Det kom nog­le må­ne­der se­ne­re, eft er at dan­ske ima­mer hav­de opild­net den mus­lim­ske ver­den til had og strid, som be­kendt ik­ke til at gå stille af. Det ud­vik­le­de sig til den al­vor­lig­ste uden­rigs­po­li­ti­ske si­tu­a­tion for Dan­mark si­den An­den Ver­denskrig.

Kurt Wester­gaard hav­de si­den mid­ten af 1980er­ne væ­ret an­sat på Jyl­lands- Po­sten som sa­ti­re­teg­ner, il­lu­stra­tor og te­a­ter­teg­ner. Hans bi­drag til stri­den var, at han afl eve­re­de en teg­ning, der mest lig­ne­de en sikh med en bom­be i tur­ba­nen, en teg­ning som han til­med tid­li­ge­re hav­de la­vet som il­lu­stra­tion til en kronik, uden at no­gen i den an­led­ning hav­de løft et et øjen­bryn.

Ud­dan­net sko­le­læ­rer

Kurt Wester­gaard er født i Dø­strup, hvor hans for­æl­dre drev en lil­le køb­mands­bu­tik, og han blev ud­dan­net læ­rer 1958 fra Ra­num Se­mi­na­ri­um. Der­eft er var han tys­klæ­rer på Grind­sted Kost- og Re­alsko­le, in­den han i 1968 blev an­sat som sko­le­in­spek­tør på en spe­ci­alsko­le på Djursland un­der So­ci­alsty­rel­sens Spe­ci­alsko­le­sy­stem, tid­li­ge­re kendt som Ånds­svage­forsor­gen. Si­den blev den store, rødskæg­ge­de teg­ner an­sat på Jyl­landsPo­sten, hvor han fl it­tigt og kre­a­tivt ud­før­te sit ar­bej­de på et kon­tor, hvor ud­kast, skit­ser og fær­di­ge vær­ker hav­de ho­bet sig op i stab­ler, så det ik­ke umid­del­bart var mu­ligt at se, om han var til ste­de.

Kul­tur­ra­di­kal halv­hip­pie

Kurt Wester­gaard var i si­ne ak­ti­ve avis- år en god­mo­dig og vel­lidt kol­le­ga, der kun sjæl­dent lod sig mær­ke med, at han oft est ik­ke var enig i sin avis’ po­li­ti­ske linje. Han har en­gang be­skre­vet sig selv som en kul­tur­ra­di­kal halv­hip­pie, der går ind for fred, plads til al­le og god sa­mek­si­stens.

Af sind var han omvendt pro­por­tio­nal med den ild og det blo­di­ge dra­ma, hans pen an­tænd­te, da han med en en­kelt teg­ning sat­te sig midt i epi­cen­tret for ’ ci­vi­li­sa­tio­ner­nes sam­men­stød’. Og li­vet blev al­drig igen som før. Mu­lig­vis på grund af mo­ti­vet blev det Kurt Wester­gaard, det ra­bi­a­te ra­se­ri ret­te­de sig imod, og plud­se­lig hav­de han og fa­mi­li­en ot­te- ti PET- folk i skift ehold til at be­skyt­te sig døg­net rundt. Blad­teg­ne­ren blev le­gem­lig­gø­rel­sen af yt­rings­fri­he­den i Dan­mark.

Kurt Wester­gaard stop­pe­de på Jyl­lands- Po­sten, da han blev 75 år, men fort­sat­te sit kunst­ne­ri­ske vir­ke. Si­den har hans teg­nin­ger væ­ret kon­stant ud­solgt og sæl­ges i dag i 48 lan­de ver­den over.

Gal­le­ri Draup­ner i Skan­der­borg hav­de ale­ne de før­ste tre år syv ud­solg­te ud­stil­lin­ger

a Kurt Wester­gaard blev den, der per­so­ni­fi ce­re­de Jyl­lands- Po­stens teg­nin­ger, har fl ere per­so­ner stræbt ham eft er li­vet. Eft er at han på op­for­dring fra Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) hav­de le­vet i skjul i et par må­ne­der, an­holdt PET 12. fe­bru­ar 2008 tre per­so­ner med tu­ne­sisk bag­grund, som an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve haft til hen­sigt at slå teg­ne­ren ihjel. 1. ja­nu­ar 2010 kl. 22 træng­te en 28- årig mand med so­ma­lisk bag­grund ind i Kurt Wester­gaards hjem . ved at smadre en ru­de i en dør.

Kurt Wester­gaard slap fra over­fal­det ved at lå­se sig in­de på ba­de­væ­rel­set, der og­så var ind­ret­tet som sik­rings­rum.

Over­falds­man­den blev af po­li­ti­et, der hur­tigt var på ste­det, skudt i den ene arm og det ene ben, da han gik til an­greb på dem med øk­se og kniv. Man­den blev i Ve­stre Lands­ret i ju­ni 2011 idømt 10 års fængsel og ud­vis­ning af Dan­mark for be­stan­dig. Se­ne­re, i marts 2013, blev en 29- årig psy­ki­a­trisk an­bragt mand va­re­tægts­fængs­let, eft er at han hav­de frem­sat bom­be­trus­ler mod teg­ne­ren.

Kurt Wester­gaard har – i hvert fald udadtil – ta­get sin skæb­ne på sig med vær­dig­hed og på en må­de, der kun kan aft vin­ge respekt og be­un­dring. Selv har han sagt det så­dan her: » Jeg vil ger­ne hu­skes som den, der slog et slag for yt­rings­fri­he­den. Men der er in­gen tvivl om, at der er no­gen, der i ste­det vil hu­ske mig som en sa­tan, der foru­lem­pe­de en mil­li­ard men­ne­skers re­li­gion. «

Kurt Wester­gaard er gift med Git­te, og par­ret har seks sam­men­brag­te børn og bør­ne­børn.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Teg­ne­ren Kurt Wester­gaard fyl­der 80 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.