Fi­ske­ren og sil­den

BT - - TV - KO­ME­DI­ED­RA­MA

Ti­der­ne er hår­de for fi ske­ri­et i Hir­ts­hals, og ban­ken tru­er nu den des­pe­ra­te fi sker Kes­se med at luk­ke kas­sen i. Men Kes­se er ik­ke vil­lig til at gi­ve op så let, for han ken­der ik­ke til an­det end li­vet som fi sker med bøl­ge­skvulp og fi ske­garn. Så da ban­ken tvin­ger ham til at fi n- de en an­den ind­tægtskil­de, ta­ger han mod­vil­ligt imod et ind­brin­gen­de til­bud om at få den kvin­de­li­ge hav­bi­o­log Gerd med om bord. Den kø­ben­havn­ske stor­by­kvin­de vi­ser sig dog at væ­re me­re in­ter­es­sant, end Kes­se hav­de tro­et, og in­den læn­ge får hun luk­ket op for det stæ­di­ge nord­jy­ske hjer­te. De to mod­sæt­nin­ger fo­rel­sker sig ho­ved­kulds i hin­an­den, og Kes­se står nu plud­se­lig over for at skul­le træff e et valg mel­lem kær­lig­he­den og en ny start el­ler li­vet på kut­te­ren, som han ken­der så godt. Hen­rik Birch vandt i for­bin­del­se med rol­len som Kes­se

Hen­rik Birch som fi ske­ren Kes­se og Sus­an­ne Storm som hav­bi­o­lo­gen Gerd i det dan­ske ko­me­di­ed­ra­ma ” Klump­fi sken” fra 2014.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.