AFRI­KAN­SKE TO­NER N

BT - - SØNDAG -

ede i Vester­bro- kæl­der­bu­tik­ken ‘ Afri­can Hou­se’ ly­der der afri­kan­ske trom­mer fra ghet­tobla­ste­ren. Den står ov­re i hjør­net blandt per­lesmyk­ker, fl et­kur­ve og far­ve­strå­len­de kjo­ler. I det an­det rum står to kum­me­fry­se­re fyldt op med koskind, ko­ben og ge­de­kød. En stors­mi­len­de mand står og sor­te­rer den grøn­ne grønt­sag or­ka, der gi­ver sovs en spe­ci­el smag, for­tæl­ler eje­ren Samu­el As­san­te- Jakob­sen. Han kom­mer fra Gha­na.

» Jeg åb­ne­de bu­tik­ken, for­di jeg ger­ne vil­le byg­ge en bro mel­lem Afri­ka og Dan­mark. Og fl ere afri­ka­ne­re sav­ne­de de råva­rer, de var vant til at få der­hjem­me. Så det har jeg for­søgt at gi­ve dem, « si­ger han.

Væl­ger su­per­mar­ke­der­ne

Der er kun­der i bu­tik­ken, men gha­ne­se­ren kan godt mær­ke, at der ik­ke er li­ge så man­ge, som der ple­jer, må­ske for­di fl ere og fl ere væl­ger kun at kø­be ind i de store su­per­mar­ke­der, tæn­ker han. Det er må­ske for be­svær­ligt at skul­le fl ere ste­der på ind­køb­s­tu­ren.

Samu­el As­san­te- Jakob­sen har haft bu­tik- ken si­den 2006, men be­gynd­te fak­tisk med at sæl­ge va­rer på net­tet. Net­bu­tik­ken har med­ført, at kun­der fra he­le Sjæl­land kig­ger for­bi, for­tæl­ler Samu­el As­san­te- Jakob­sen.

De mest po­pu­læ­re va­rer i bu­tik­ken er mad­ba­na­ner, pe­a­nut­but­ter, rod­k­nol­den yams og stær­ke chi­li.

» For afri­ka­ne­re er vil­de med stærk mad, « si­ger en gri­nen­de Samu­el As­san­te- Jakob­sen.

Der er ik­ke kun fø­de­va­rer i bu­tik­ken, her er f. eks. og­så syn­te­tisk hår, afri­kan­ske ma­sker og kos­me­tikpro­duk­ter til mørk hud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.