DA­MER­NES MA­GA­SIN T

BT - - SØNDAG - Fo­to: Bax Lind­hardt

øj­bu­tik­ker er ik­ke no­get, der mang­ler in­den­for de­tail­han­del, og det er og­så her, der er størst kon­kur­ren­ce. Store kæ­der som H& M, Tø­j­eks­per­ten og Ja­ck& Jones do­mi­ne­rer. I Val­by lig­ger ‘ Mat­hie­sen’ - en bu­tik for ‘ rig­ti­ge da­mer’. Her på Roskil­de­vej hæn­ger der frak­ker i al­le regn­bu­ens far­ver. Små be­kym­rin­ger er dog og­så at fi nde.

» Det går godt i for­ret­nin­gen, selv­om vi godt ved, at vi har tabt, når det kom­mer til de stør­re kæ­der. Ti­den er må­ske lø­bet fra den må­de, vi dri­ver for­ret­ning. Men der kom­mer sta­dig kun­der i bu­tik­ken. Så det er må­ske kun i te­o­ri­en, at den­ne form for bu­tik ik­ke kan leve me­re, « si­ger Erik Mat­hie­sen der over­tog bu­tik­ken i 1983 eft er sin far.

Søste­ren Lis­sie, der gift ede sig til nav­net De­mant, kom til i 1989. For­ret­nin­gen blev etab­le­ret i 1920 - den­gang på Nør­re­bro - og har al­tid væ­ret i fa­mi­li­ens eje.

Po­rtræt­ter af bedste­for­æl­dre­ne

Erik Mat­hie­sen er som ta­get ud af Da­mer­nes Ma­ga­sin fra Ma­ta­dor. Kun­der­ne i Mat­hie­sen bli­ver til­talt ‘ fru­en’.

In­de på kon­to­ret hæn­ger der hi­sto­ri­ske billeder af bu­tik­ken og po­rtræt­ter af bedste­for­æl­dre og for­æl­dre.

» Man bli­ver hængt derop, når man dør. Men der er hel­dig­vis no­get tid end­nu for os, « si­ger Lis­sie De­mant og ler.

Fort­sæt­ter næ­ste si­de

Erik Mat­hie­sen, der over­tog bu­tik­ken i 1983 ef­ter sin far, og søste­ren Lis­sie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.