LE­GE­TØJ - FRA GULV TIL LOFT P

BT - - SØNDAG -

å hjør­net af Godt­håbs­vej og Bo­gø­vej lig­ger bu­tik­ken med de grøn­ne mar­ki­ser, der kan få et­hvert le­ge­barn til at hop­pe op og ned af glæ­de. In­de i Fix- idé sid­der to børn og sam­ler et pus­le­spil. Det er næ­sten over­væl­den­de at træ­de ind i den tæt­pak­ke­de le­ge­tøjs­bu­tik, som bug­ner af alt fra plys­dyr til spil­le­ma­ski­ner, spil og kre­a­tivt le­ge­tøj. Fæt­ter BR og Toy ‘ R’ Us er gi­gan­ter­ne på mar­ke­det. Tid­li­ge­re så man selv­stæn­di­ge le­ge­tøjs­bu­tik­ker overalt, mens de store kæ­der har den to­ta­le do­mi­nans. In­de­ha­ver Lis­si Pe­der­sen me­ner, at hun er en af de få gam­mel­dags le­ge­tøjs­bu­tik­ker, der er tilbage i Dan­mark.

Lis­si Pe­der­sen har haft Fix- idé si­den 1989. Hun har fi re an­sat­te, hvor den se­ne­ste kom til for ni år si­den.

» Det er vig­tigt, at vi kan gi­ve vo­res kun­der en god og per­son­lig be­tje­ning, og den mu­lig­hed har vi, når vi al­le har så man­ge års er­fa­ring, « si­ger Lis­si Pe­der­sen, ind imel­lem slud­rer hun med kun­den He­i­ne Pe­der­sen, der er he­r­in­de med si­ne to børn Storm og Bjørk.

De kom­mer jævn­ligt for­bi, da bør­ne­ne el­sker at få lov at ud­for­ske bu­tik­ken.

Børn med au­tis­me

In­spira­tio­nen til hvad der skal stå på hyl­der­ne, fi nder den nu 70- åri­ge in­de­ha­ver i Eng­land, Tys­kland, Frankrig og USA. For det er vig­tigt, at hun selv får mu­lig­hed for at rø­re ved de ting, hun skal sæl­ge.

Bu­tik­ken er og­så be­gyndt at sæl­ge le­ge­tøj til børn med ADHD og au­tis­me. Det har gi­vet nye kun­der til bu­tik­ken. Lis­si Pe­der­sen har selv et bar­ne­barn, der er ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med au­tis­me.

Fix- idé vir­ker en smu­le ro­det ved før­ste øje­kast, men der er fak­tisk et sy­stem i ro­det, på­pe­ger Lis­si Pe­der­sen, der bak­kes op af sin kol­le­ga.

» Her er plads til at le­ge, så her ro­der en gang imel­lem. Så er det og­så lidt som at væ­re der­hjem­me for bør­ne­ne, « si­ger Ti­na Bork og sam­men­lig­ner den lil­le bu­tik med barn­dom­mens ga­de.

Et sted du al­tid ven­der tilbage til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.