ET SMUT FOR­BI ASI­EN

BT - - SØNDAG -

Hos ‘ Den Ki­ne­si­ske Køb­mand’ er man langt væk fra dansk let­mælk, rug­brød og hak­ket ok­se­kød. Her er me­ter­vis af hyl­der med ægn­ud­ler, glasn­ud­ler og risn­ud­ler. Og glu­ten­fri, na­tur­lig­vis. El­ler hvad med in­stant- nud­ler med 17 for­skel­li­ge slags smag? » Min ko­ne og jeg la­ve­de bu­tik­ken for 24 år si­den, for­di vi selv sav­ne­de mu­lig­he­den for at ha­ve ad­gang til et va­ri­e­ret ud­bud af asi­a­ti­ske mad­va­rer. Vi op­le­ve­de sam­ti­dig, at man­ge dan­ske­re be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for mad fra Asi­en, « si­ger den viet­na­me­si­ske ejer Hung Hue Qu­ac.

Den­gang var kon­kur­ren­cen ik­ke så hård, men nu kan han godt kan mær­ke, at fl ere lig­nen­de asi­a­ti­ske bu­tik­ker er åb­net gen­nem de se­ne­re år.

Fra 100 til 800 va­rer

Op­pe i loft et hæn­ger der rø­de ris­lam­per med guld­py­nt, og på de man­ge hyl­der står va­rer­ne snor­li­ge. Bu­tik­ken lag­de ud med kun at ha­ve 100 for­skel­li­ge va­rer. I dag er det vok­set til 700- 800 va­rer med alt fra risvin til nud­ler og frisk in­ge­fær. Den lil­le, smi­len­de viet­na­me­ser for­tæl­ler om de for­skel­li­ge va­rer, mens der strøm­mer fl ere og fl ere kun­der ind den­ne mandag.

Æg­te­par­ret Hung Hue Qu­ac og Quy­en Le Truong kom- mer beg­ge fra Viet­nam og gik i pa­ral­lelklas­se, men tal­te ik­ke sam­men den­gang. De mød­te hin­an­den i Dan­mark til et ju­lear­ran­ge­ment, ar­ran­ge­ret af Dansk Flygt­nin­ge­hjælp.

Hung Hue Qu­ac går me­get op i, ‘ at kun­der­ne får en god op­le­vel­se’, og han er klar til at sva­re på kun­der­nes spørgs­mål og anbefaler ger­ne pro­duk­ter, hvis man for ek­sem­pel er i tvivl om, hvor stærk mad man kan kla­re.

» Vi har valgt at over­sæt­te på vo­res va­rer, og bag­på er der en lil­le vej­led­ning om, hvor­dan man bru­ger pro­duk­tet. «

Stør­ste­delen af kun­der­ne er dan­ske­re, men der kom­mer og­så folk fra Ki­na, Thailand, Viet­nam og Ja­pan for­bi ‘ Den Ki­ne­si­ske Køb­mand’ i Nør­re Vold­ga­de i København.

Hung Hue Qu­ac ( øverst) og Quy­en Le Truong ( bag di­sken ne­derst) sav­ne­de selv at kun­ne kø­be asi­a­tisk mad. Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.