S

BT - - SØNDAG -

om­mer­tid er lig med fe­rie­ko­lo­ni for tu­sind­vis af børn, der i dis­se da­ge må­ske for før­ste gang no­gen­sin­de skal af sted hjem­me­fra uden mor og far. Men i ste­det for at bli­ve unø­digt be­kym­ret over, hvad der nu kan ske med de små po­der, mens de er i an­dre voks­nes va­re­tægt, bør for­æl­dre­ne træ­de et skridt tilbage og la­de bør­ne­ne su­ge op­le­vel­ser­ne til sig, så de læ­rer at kla­re sig selv og und­går hjemve.

Det me­ner Char­lot­te Højlund, der er fored­rags­hol­der og for­fat­ter til bo­gen ’ Moar - så­dan får du hvile­puls i hver­da­gen’:

» Hvis man har en be­kym­ret indstil­ling, så kan man kom­me til at over­fø­re den til bør­ne­ne. Der­for bør man i ste­det ta­ge det stille og ro­ligt og for­tæl­le, at det bli­ver fedt at væ­re sam­men med kam­me­ra­ter­ne, så de glæ­der sig til at kom­me af sted, « si­ger hun.

Det er ik­ke bør­ne­ne, der be­kym­rer sig

Den op­fat­tel­se de­ler den er­far­ne skole­le­der for ko­lo­ni­en Nord­s­trand på Fre­de­riks­berg, Tom Hol­berg, der i 38 år har væ­ret af sted på ko­lo­ni.

» Det er som re­gel ik­ke sær­lig van­ske­ligt for bør­ne­ne. Det er mest for­æl­dre­ne, der er be­kym­re­de. De fo­re­stil­ler sig sig alt mu­ligt, som f. eks. at bar­net bli­ver dril­let, at det ik­ke kan fal­de i søvn, el­ler om det nu får nok at spi­se. Men vi prø­ver at ap­pel­le­re til for­æl­dre­ne om, at de skal si­ge til bør­ne­ne, at de nok skal kla­re den, og at det bli­ver sjovt, så de ik­ke får hjemve. Det vær­ste er, hvis vi har for­æl­dre­ne hæn­gen­de i rø­ret, og de frem­kal­der nog­le tan­ker hos bør­ne­ne, så de vil hjem før tid, « si­ger Tom Hol­berg, der hur­tigt gen­nem­sku­er, om der er ta­le om re­el hjemve:

» Hvis det er ægte, er bar­net oft e ut­rø­ste­ligt, og det va­rer ved læn­ge­re end en dag. Men det kan jo og­så ba­re hand­le om, at bar­net ik­ke sy­nes, det har no­gen at le­ge med, og så går det hur­tigt over igen, hvis det bli­ver sat ind i en le­ge­grup­pe, « si­ger skole­le­de­ren.

Han me­ner ik­ke, at be­kym­re­de voks­ne er no­get nyt fæ­no­men, Men i takt med at fl ere børn får mo­bil­te­le­fon, er det ble­vet me­re syn­ligt, at det for nog­le kan væ­re svært at gi­ve slip.

» Vi har en re­gel om, at man kun må ta­le i mo­bil på be­stem­te tids­punk­ter af døg­net, og at den så re­sten af ti­den be­fi nder sig i et afl åst skab. Men vi har så op­le­vet, at nog­le for­æl­dre gi­ver bar­net to mo­bil­te­le­fo­ner med, så de hem­me­ligt kan rin­ge el­ler skri­ve, for­di de er be­kym­re­de for, hvad der kan ske, « si­ger han.

Børn mang­ler fri­hed

Men selv­om sav­net kan væ­re stort, og det må­ske fø­les ut­rygt at over­la­de an­sva­ret til an­dre, er det alt­så den stra­te­gi, man bør læg­ge, ly­der rå­det fra Char­lot­te Højlund, der selv er mor til syv:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.