FEM GO­DE RÅD: SÅ­DAN FÅR DIT BARN D

BT - - SØNDAG -

LÆR AT GI­VE SLIP

Det er okay ik­ke at væ­re sam­men med dit barn he­le ti­den el­ler vi­de, hvor det er hen­ne, så dit barn selv kan læ­re, hvad det vil si­ge at væ­re på egen hånd. Lad der­for væ­re med at skri­ve sms’er el­ler rin­ge - men hav til­lid til, at de voks­ne, dit barn er sam­men med, har sty r på det og nok skal kon­tak­te dig, hvis der op­står et nødstil­fæl­de. Du ri­si­ke­rer i vær­ste fald, at bar­net op­le­ver ko­lo­ni­en som et ne­der­lag, der ik­ke var nød­ven­digt, for­di du må hen­te ham el­ler hen­de hjem pga. hjemve.

AF­TAL TID TIL MO­BIL

Det er rart at kun­ne få fat på sit barn, men du be­hø­ver ik­ke at kun­ne kom­me i kon­takt he­le ti­den - aft al i ste­det med pæ­da­go­ger el­ler læ­re­re, hvor­når det er mest hen­sigts­mæs­sigt, at du kan rin­ge el­ler skri­ve sms med dit barn - det er f. eks. me­get nor­malt, at ko­lo­ni­er­ne har be­stem­te tids­punk­ter, hvor bør­ne­ne må ta­ge mo­bi­len frem og kom­mu­ni­ke­re - over­hold de tids­punk­ter og slap så af re­sten af ti­den. På den må­de kan bar­net væ­re til ste­de og få mest ud af ti­den i ko­lo­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.