’’

BT - - SØNDAG -

» Jeg sy­nes, at børn i dag mang­ler rig­tig me­get fri­hed. Vi vil så ger­ne ha­ve styr på dem he­le ti­den og be­der dem sen­de sms, når de går hjem fra skole el­ler kom­mer hen til fod­bold, og igen, når de ta­ger der­fra. De mang­ler at få lov til at væ­re på egen hånd, « si­ger Char­lot­te Højlund og frem­hæ­ver for­de­le­ne ved et ko­lo­ni­op­hold uden mor og far in­den for ræk­ke­vid­de:

» De læ­rer at ta­ge an­svar, og at der bli­ver stil­let krav til dem, når de skal hjæl­pe med f. eks. op­ryd­ning, mad­lav­ning og re­de egen seng, som for­æl­dre­ne må­ske gør i hver­da­gen. Det kan væ­re rig­tig sundt, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.