KORCH OG KAM­PE

ASA Film om at tje­ne pen­ge på dan­ske fi lm. Her er hi­sto­ri­en om sel­ska­bet bag bl. a. ’ Far til fi re’

BT - - SØNDAG - Jwj@ ber­ling­s­ke. dk

Ja­cob Wendt Jen­sen stre­ger­ne på gul­vet. Fra 1950 og frem var ASA hjem­sted for en lang stri­be fi lm ba­se­ret på Mor­ten Kor­chs bø­ger om de go­de og de on­de i kam­pen om den fædre­ne gård og lig­nen­de hi­sto­ri­er.

Re­kord med Korch

Hos bå­de Nor­disk Film, Pal­la­di­um og Sa­ga Stu­dio har man for­ment­lig ærg­ret sig over, at man sag­de nej til mu­lig­he­den for at fi lma­ti­se­re Korch, for fi lme­ne blev vold­somt store suc­ce­ser.

De to før­ste fi lm, ’ De rø­de he­ste’ og ’ Mo­se­kon­gen’ blev set af hen­holds­vis 2,3 og 1,8 mio. dan­ske­re – ud af en be­folk­ning på den­gang kun 4,2 mio. Det før­ste er sta­dig dansk bil­letsalgs­re­kord for en en­kelt fi lm.

Fil­me­ne var pro­du­ce­ret af Hen­ning Karmark i et af ASAs un­der­sel­ska­ber, og for­di Korch hav­de få­et så man­ge af­slag, fi k ASA en for­del­ag­tig aft ale. Korch fi k kun 5.000 kr. pr. fi lma­ti­se­ret bog plus ti pct. af net­to­over­skud­det, mod at ASA for­plig­te­de sig til at fi lma­ti­se­re en Korch- bog mindst hvert an­det år.

Fil­me­ne fra Mor­ten Korch- uni­ver­set hyl­der fa­mi­li­en og hjem­stav­nen i en tid, hvor folk var be­gyndt at fl yt­te til de store by­er. Mor­ten Korch var lar­ge med at la­de Ali­ce O’Fre­de­ri­cks skri­ve si­ne ma­nuskrip­ter, som hun vil­le. » Ba­re fi lmen bli­ver sød og ven­lig, « som han sag­de.

Korch dø­de i 1954, og ik­ke al­le hans bø­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.