MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Jan- Erik Mes­smann ( født 10. de­cem­ber 1948) er dansk po­li­ti­ker og tid­li­ge­re tv- vært på TV2. Han er med­lem af Fol­ke­tin­get for Dansk Fol­ke­par­ti. Han blev valgt ved fol­ke­tings­val­get 2015 i Nord­s­jæl­lands Stor­kreds med 1.888 per­son­li­ge stem­mer. Fløj over he­le Eu­ro­pa

Jeg fl øj for fl yve­hjem­me­vær­net, eft er jeg hav­de få­et mit A- cer­ti­fi kat i 1971. I 1978 fi k jeg mit er­hvervs­cer­ti­fi kat og fl øj med taxi­fl y over he­le Eu­ro­pa. Jeg måt­te lå­ne 160.000 kr. for at ta­ge et cer­ti­fi kat. Det gjor­de jeg, mens jeg var steward og pur­ser. Men jeg kom ik­ke til at fl yve med jet­fl y - selv­om jeg send­te 300 an­søg­nin­ger rundt til he­le Eu­ro­pa, var der ik­ke no­get at gø­re. De for­lang­te, man skul­le ha­ve 1000 ti­mers er­fa­ring i jet­fl y. Det hav­de jeg ik­ke.

1.

Før­ste sko­le­dag, 1954

Min mor hav­de sy­et den jak­ke, og bil­le­det er fra min før­ste sko­le­dag på Rød­kil­de Skole. Fa­mi­li­en hav­de ik­ke man­ge pen­ge. Der­for sy­e­de hun alt tøj. Vi bo­e­de i en tovæ­rel­ses lej­lig­hed i Van­lø­se, og min far tjen­te pen­ge på at sæl­ge for­sik­rin­ger til mand­skab på ski­be. En dej­lig tid, hvor min mor gik hjem­me, og vi hav­de det godt. Vi fi k le­ver, hjer­te el­ler blod­pøl­se, og in­gen var på off ent­lig for­sør­gel­se. I sko­len hav­de vi de mest fan­ta­sti­ske læ­re­re. Vi var al­le su­perg­la­de, og in­gen hav­de damp el­ler ADHD. Vi var 36 dren­ge i klas­sen, og vi lær­te en mas­se. Jeg kan kun tak­ke sko­len for, at jeg kan ty sk og en­gelsk fl yden­de og og­så norsk, for jeg bo­e­de i Nor­ge, hvor min mor er fra, mens jeg gik i fj er­de klas­se.

2.

Kap­ta­jn på de kø­ben­havn­ske ka­na­ler

I dag sej­ler jeg som kap­ta­jn på Ca­nal Tours i København. Jeg har jo al­tid væ­ret glad for at sej­le. Mens jeg ar­bej­de­de som kva­li­tets­kon­su­lent for nye byg­ge­ri­er for Sjæl­sø­grup­pen, sej­le­de jeg om aft enen for Fly­ve­fi sken taxa­sel­skab, der sej­ler rundt i Øre­sund nær København. Jeg syn­tes, det var så spæn­den­de, at jeg tog til Marstal Skip­per­sko­le i 2009 og fi k ud­dan­nel­sen til skip­per. Jeg sej­ler nu med bå­den, ind­til Fol­ke­tin­get åb­ner i ok­to­ber. Det er su­per­hyg­ge­ligt, og man mø­der en mas­se gla­de men­ne­sker. Det vil jeg ik­ke und­væ­re.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.