’’

BT - - SØNDAG -

DET ER LI­GE­GYL­DIGT, hvem jeg ta­ler med… og­så når jeg ser de man­ge bre­ve, jeg får fra læ­se­re i min brev­kas­se… kvin­der vil ha­ve mænd med driv­kraft og ini­ti­a­tiv, og det gør be­stemt ik­ke no­get, hvis de har en god ind­tægt, li­ge gør sig lidt lækre el­ler st­rør om sig med kom­pli­men­ter og små gent­le­man- tri­ck. Så jeg ved ik­ke rig­tig, om vi kvin­der ge­ne­relt set har sej­ret ad hel­ve­de til el­ler hvad. VI FIK DET, som vi ger­ne vil­le ha­ve det: Ge­ne­relt set - med styr på øko­no­mi­en og nog­le røv­ke­de­li­ge mænd, der min­der om de syn­te­tisk blø­de kram­me­bam­ser, vi hav­de som børn. Vi er slet ik­ke fær­di­ge med at ta­le om li­ge løn for li­ge ar­bej­de, men hvis no­gen vil gø­re køn­ne­ne li­ge ( læs: ens), så si­ger jeg pænt nej tak. Lad os få nog­le mænd med hår på bollerne. Slut­te­ligt vil jeg dog al­li­ge­vel øn­ske fe­mi­ni­ster­ne til­lyk­ke. I har væ­ret be­mær­kel­ses­vær­digt stille, må jeg si­ge, men et stort til­lyk­ke med, at I har få­et en kvin­de­lig for­mand i Fol­ke­tin­get. Oven i kø­bet en, som ik­ke ba­re har få­et po­sten på grund af sit køn. Hvil­ken sejr!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.