Ti­vo­li når sta­dig hø­jest

Seks ud af de ti mest be­søg­te dan­ske at­trak­tio­ner på Vi­sitDen­marks li­ste lig­ger i Stor­kø­ben­havn. Kunst­mu­se­et Lou­i­si­a­na er høj­desprin­ge­ren på li­sten.

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

Sid­ste som­mers sol og var­me var ik­ke det mest be­for­dren­de for fl er­tal­let af de dan­ske at­trak­tio­ner.

Stort set al­le dy­re­par­ker, zoo­lo­gi­ske ha­ver, akva­ri­er og mu­se­er hav­de fær­re be­sø­gen­de end året før - li­ge bort­set fra kunst­mu­se­et Lou­i­si­a­na nord for København. Godt hjul­pet på vej af blandt an­det en stor Emil Nol­de- ud­stil­ling hav­de Lou­i­si­a­na over 58.000 fl ere be­sø­gen­de i 2014 end året før og end­te med et sam­let be­søgstal på 647.857.

Der­med ryk­ke­de mu­se­et for­bi bå­de La­lan­dia i Bil­lund, Faarup Som­mer­land og Na­tio­nal­mu­se­et og er nu num­mer syv på Vi­sitDen­marks li­ste over de mest be­søg­te at­trak­tio­ner i 2014

Men el­lers er det de sam­me at­trak­tio­ner, som og­så året før hav­de fl est be­sø­gen­de, der lig­ger øverst på den net­op off ent­lig­gjor­te li­ste. Su­verænt i top­pen er Tí­vo­li i København, som med fl ere åb­nings­da­ge og­så fi k fl ere be­sø­gen­de sid­ste år. 6,6 pct. stig­ning til i alt 4.478.000 gæ­ster.

Seks nye på li­sten

Num­mer to på li­sten er Dy­re­havs­bak­ken nord for København. Her er hver­ken en­tré­be­ta­ling el­ler tæl­le­ap­pa­ra­ter, men man har vur­de­ret an­tal­let af be­sø­gen­de til at væ­re 2,5 mil­li­o­ner. Num­mer tre på li­sten, Le­go­land, har hel­ler ik­ke off ent­lig­gjort det nøj­ag­ti­ge be­søgstal, men det er i li­sten sat til 1,7 mil­li­o­ner.

Vi­sit Den­mark ud­ar­bej­der hvert år en top- 50 li­ste, og i år er der kom­met seks nye at­trak­tio­ner på li­sten. Det er Mu­se­et for Sø­fart, Mo­es­gaard Mu­se­um, De­sign­mu­se­um Den­mark, Mu­se­et på Kol­ding­hus og Or­d­rup­gård samt Roskil­de Dom­kir­ke, som sam­ti­dig er op­ta­get på li­sten for før­ste gang.

At­trak­tio­ner­ne skal selv an­sø­ge om at kom­me med på at­trak­tions­li-sten, som om­fat­ter over 300 dan­ske at­tak­tio­ner, og Vi­sitDen­mark har de­fi ne­ret, at en at­trak­tion til­træk­ker gæ­ster med det for­mål at for­mid­le op­le­vel­ser, den har en per­ma­nent adres­se, den har åbent for off ent­lig-he­den mindst fi re må­ne­der om året, og den skal op­gi­ve et selv­stæn­digt og re­elt år­ligt be­søgstal.

Fo­to: Lars Jo­han­sen

Med næ­sten 4,5 mi­li­o­ner gæ­ster i 2014 er Ti­vo­li ale­ne op­pe i de hø­je­ste luft­lag på Vi­sitDen­marks top- ti- li­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.