Det skal du gø­re hvis kuf­fer­ten ik­ke er med

For­brug:

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke

UN­DER­VEJS

Fly­et er lan­det, og pas­sa­ge­rer­ne træn­ges om­kring ba­ga­gebån­det. Spæn­din­gen sti­ger, når de før­ste kuf­fer­ter vi­ser sig: Er min med..?

Langt det me­ste fly­ba­ga­ge for­e­nes i an­komst­luft­hav­nen med eje­re­ne. Fak­tisk 99.6 pct., op­gø­res det i luft­fart­sin­du­stri­ens ba­ga­ge­rap­port 2015 fra SI­TA ( So­ciété In­ter­na­tio­na­le de Télécom­mu­ni­ca­tions Aéro­nau­tiques).

Og det ly­der jo flot, men de 0,4 pct., der ik­ke nå­e­de frem, er sta­dig rig­tig man­ge. På ver­dens­plan ven­te­de fly­pas­sa­ge­rer så­le­des for­gæ­ves ef­ter 24 mio. styk­ker ba­ga­ge sid­ste år.

Bli­ver man en af de pas­sa­ge­rer, som spej­der for­gæ­ves ef­ter kuf­fer­ten, er det rart at ha­ve for­be­redt sig på si­tu­a­tio­nen. Og selv om pro­cen­tan­de­len af for­s­vun­det ba­ga­ge er lil­le, er det dog tu­sind­vis af pas­sa­ge­rer, det går ud over.

» Sid­ste år modt­og vi knap 5.000 an­mel­del­ser om for­sin­ket ba­ga­ge, « si­ger ska­de­di­rek­tør Car­sten VraaJen­sen, Co­dan For­sik­ring.

Det er ir­ri­te­ren­de at skul­le ven­te en dag el­ler to på si­ne ejen­de­le og skul­le bru­ge tid og pen­ge på at fin­de er­stat­nin­ger i ste­det for at kun­ne slap­pe af og ny­de ferien.

» Der­for bør man pak­ke det mest nød­ven­di­ge i hånd­ba­ga­gen, for ek­sem­pel tand­bør­ste og ba­de­tøj og al­tid nød­ven­dig me­di­cin. Og det er og­så en god idé at ha­ve mo­bi­l­o­p­la­de­ren i hånd­ba­ga­gen, « rå­der Car­sten Vraa- Jen­sen og til­fø­jer, at uer­stat­te­li­ge ting samt skrø­be­li­ge sa­ger og­så al­tid skal i hånd­ba­ga­gen, f. eks. smyk­ker og ka­me­ra­er.

Det kan og­så gø­re si­tu­a­tio­nen lidt let­te­re at væ­re for­be­redt og vi­de, hvad man skal gø­re, og hvor­dan man er for­sik­ret. Her er en ræk­ke go­de råd til, hvad man bør gø­re in­den rej­sen, og hvis ba­ga­gen ik­ke duk­ker op. Tjek for­sik­rin­ger­ne: Nog­le kre­dit­kort har og­så ba­gage­for­sik­ring, men som re­gel gæl­der for­sik­rin­gen kun, hvis fly­rej­sen er be­talt med kre­dit­kor­tet. Man­ge ind­bo­for­sik­rin­ger om­fat­ter og­så rej­se­for­sik­rin­ger med ba­gage­for­sik­ring.

Tjek, hvor­når for­sik­rin­gen træ­der i kraft, ef­ter hvor man­ge ti­mers for­sin­kel­se, og hvor stor er­stat­ning der ydes pr. styk­ke for­sin­ket ba­ga­ge pr. dag, samt om der er et mak­si­mums­be­løb. Nog­le for­sikir­n­ger dæk­ker og­så le­je af for­sin­ket ud­styr, for ek­sem­pel. klap­vog­ne. Husk, at for­sik­rin­gen kun dæk­ker ba­gage­for­sin­kel­se på udrej­sen. Pak sam­men: Hvis fle­re rej­ser sam­men, så for­del je­res tøj og toilet­ta­sker i ba­ga­gen, så I bli­ver min­dre ramt, hvis en kuf­fert bli­ver for­sin­ket. Og husk at ha­ve det mest nød­ven­di­ge i hånd­ba­ga­gen. An­meld det: Hen­vend dig i ba­ga­ge­ser­vi­ce i luft­hav­nen med din ba­ga­ge­kvit­te­ring. Per­so­na­let ud­ar­bej­der en PIR- rap­port ( Pro­per­ty Ir­re­gu­la­ri­ty Report) om den mang­len­de ba­ga­ge. Du får en ko­pi, og pas på den. Dem er be­vis for den mang­len­de ba­ga­ge og skal blandt andt bru­ges, hvis der skal sø­ges er­stat­ning hos fly- og for­sik­rings­sel­ska­ber.

Langt det me­ste for­sin­ke­de ba­ga­ge kom­mer frem in­den for 48 ti­mer, og som of­test til­by­der ba­ga­ge­ser­vi­ce at brin­ge kuf­fer­ten ud til dit ho­tel. Spørg om pro­ce­du­ren, hvor­når man reg­ner med, at kuf­fer­ten til an­kom­me, og få et te­le­fon­num­mer, så du ved, hvor og hvor­når du kan hen­ven­de dig, hvis der bli­ver pro­ble­mer.

Of­te op­for­drer per­so­na­let til, at man kon­tak­ter sit for­sik­rings­sel­skab, som så ori­en­te­rer om, hvor­dan man er dæk­ket. Men har du selv un­der­søgt det i for­vej­en, be­hø­ver du ik­ke an­mel­de ska­den til kre­dit­kort-/ for­sik­rings­sel­ska­bet, før du kom­mer hjem fra rej­sen.

Gem al­le kvit­te­rin­ger for køb af de er­stat­nings­køb, der er nød­ven­di­ge, ind­til ba­ga­gen når frem. De skal bru­ges, når ska­den an­mel­des. Gem og­så bo­ar­ding­kort og even­tu­el­le kuf­fert­kvit­te­rin­ger, som for­sik­rings­sel­ska­bet kan be­de om. An­meld det: Hen­vend dig med den ska­de­de ba­ga­ge i ba­ga­ge­ser­vi­ce – og det skal væ­re, in­den du for­la­der luft­hav­nen – som be­vis på, at ska­den er sket un­der rej­sen. Det gæl­der bå­de ud- og hjem­rej­se. Husk at få do­ku­men­ta­tion for an­mel­del­sen, og smid ik­ke øde­lagt ba­ga­ge ud. Den, el­ler fo­to af den, kan bli­ve nød­ven­dig som do­ku­men­ta­tion.

Of­te kan per­so­na­let i ba­ga­ge­ser­vi­ce kla­re er­stat­ning af det øde­lag­te el­ler pro­ce­du­ren om­kring det. El­lers skal er­stat­ning sø­ges hos fly­sel­ska­bet. Vær op­mærk­som på, at der kan væ­re kor­te tids­fri­sterr. Er­stat­nings­krav til fly­sel­ska­ber for ska­der på ba­ga­ge skal stil­les, in­den syv da­ge ef­ter man har mod­ta­get den be­ska­di­ge­de ba­ga­ge.

Man kan og­så sø­ge er­stat­ning fra fly­sel­ska­bet via sit for­sik­rings­el­skab, som så skal ha­ve ko­pi af an­mel­del­sen og om nød­ven­dig og­så do­ku­men­ta­tion af den øde­lagt ba­ga­ge. An­meld det: De fle­ste fly­sel­ska­ber har en 30- da­ges græn­se, før den for­sin­ke­de ba­ga­ge an­ses for at væ­re mi­stet. For er­stat­ning af kuf­fert med ind­hold skal man ud­fyl­de en Pas­sen­ger Pro­per­ty Claim- for­mu­lar. De kan fin­des på fly­sel­ska­ber­nes hjem­mesi­der. Kon­takt evt. fly­sel­ska­bet om pro­ce­du­ren. Man kan og­så sø­ge er­stat­nin­gen fra fly­sel­ska­bet via sit for­sik­rings­sel­skab. Her vil for­sik­rings­sel­ska­bet ud over PIR- rap­por­ten of­te og­så ha­ve en be­kræf­ti­gel­se fra fly­sel­ska­bet om, at det an­er­ken­der ba­ga­gen som mi­stet.

Vi ken­der det al­le sam­men. Man står der ved ba­ga­gebån­det og spej­der små­nervøs ef­ter ba­ga­gen – nå­e­de den nu frem? Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.