Ma­le­rens ha­ve

BT - - REJSER - El­se­beth Mouritzen rej­sei­iv@ ber­ling­s­ke. dk

SOM­MER- SE­RIE

Når man i Pa­ris har set sig mæt på de blå lil­jer på Musée d’Or­say på kaj­en af sam­me navn og åkan­der­ne i Musée de l’Oran­ge­rie i Tu­i­le­ri­er­ne, er det tid til at se det rig­ti­ge blom­ster­fl­or, som in­spi­re­re­de im­pres­sio­ni­sten Clau­de Mo­net.

Det kan la­de sig gø­re i sta­tions­by­en Gi­ver­ny, hvor hans hus og ha­ve er til­gæn­ge­lig for of­fent­lig­he­den de syv må­ne­der om året, hvor det he­le spi­rer og gror.

Clau­de Mo­net hav­de al­le­re­de ma­let i godt 30 år, da han i 1890 køb­te det mis­li­ge­hold­te hus og grun­den i Gi­ver­ny og flyt­te­de her­til med sin fa­mi­lie.

Han fik sat skik på bo­li­gen, an­lag­de selv blom­ster­ha­ven og ik­ke mindst sø­en med åkan­der­ne med den ja­pan­ske træ­bro, som skul­le bli­ve nog­le af hans mest be­røm­te mo­ti­ver, selv om han og­så bag­ef­ter rej­ste rundt i Eu­ro­pa ef­ter in­spira­tion.

Ha­ven er fuld af løg­blom­ster, stau­der og ro­ser i al­le regn­bu­ens far­ver, og ne­de ved sø­en vok­ser åkan­der­ne med træ­er hæn­gen­de tungt ud over van­det.

Det kan væ­re svært at få et fo­to uden turi­ster el­ler ba­re med si­ne eg­ne kæ­re på bro­en i høj­sæ­so­nen, for det er og bli­ver det populæreste so­u­ve­nir­motiv her­u­de.

Knald på kulø­rer­ne

Ha­ven bli­ver pas­set ef­ter hans fo­re­skrif­ter, så den næ­sten ser ud som på hans tid, mens man skal fo­re­stil­le sig li­vet in­den­dørs den­gang, hvor ot­te børn fik lov til at lar­me rundt i he­le hu­set, når man selv høj­ti­de­ligt træ­der in­den­for i de stille rum.

Der er ik­ke min­dre knald på kulø­rer­ne i og om­kring hu­set. Vin­du­er og dø­re er kl­or­o­fyl­grøn­ne mod de pink mu­re, for Mo­net el­ske­de stær­ke far­ver. Man får lov til at se køk­ke­net med smuk­ke blå kak­ler og spi­sestu­en i knald­gul med de an­tik­ke ja­pan­ske træsnit, som var en stor in­spira­tions­kil­de for ham.

Der er og­så ad­gang til stads­stu­er med me­re dæm­pe­de far­ver og bor­ger­li­ge pol­stre­de møb­ler samt me­re ufor­mel­le rum med fly­deso­fa, kur­ve­sto­le og ma­le­ri­er en mas­se på væg­ge­ne.

Hans gam­le ate­li­er, hvor pa­nora­ma- bil­le­der­ne af åkan­der­ne til Musèe d l’Oran­ge­rie blev til, er for­vand­let til en bog­han­del og ga­ve­bu­tik, hvor der er no­get for en­hver smag og pen­ge­pung. Tid fra Pa­ris: 45 mi­nut­ter i tog fra Ga­re Saint La­za­re til Ver­nonGi­ver­ny. Her­fra går der shutt­les til Fon­da­tion Mo­net et kvar­ter ef­ter to­gets an­komst, el­ler man kan le­je cyk­ler ved sta­tio­nen og selv ta­ge tu­ren de syv km. Åbent: Hver dag mel­lem 28. marts og 1. novem­ber kl. 9.3018. En­tré: 5,50- 9,50 eu­ro ( ca. 4075 kr.). Adres­se: 84, rue Clau­de Mo­net, Gi­ver­ny.

In­fo: fon­da­tion- mo­net. com Bonus: Er man en bør­ne­fa­mi­lie, er bo­gen » Lin­nea I Ma­le­rens Ha­ve « af Chri­sti­na Björk og Le­na An­der­son en god til­gang til be­sø­get. Den for­tæl­ler en­kelt og pæ­da­go­gisk om bå­de kunst, ha­ve og Mo­net- fa­mi­li­ens hi­sto­rie, som voks­ne og­så kan bli­ve klo­ge af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.