DEN FRAN­SKE MU

Ale­xis Vu­il­ler­moz trå­d­te ind som før­ste fran­ske eta­pe­vin­der i årets Tour de Fran­ce på en dag, hvor Chris Froo­me igen de­mon­stre­re­de her­sker­men­ta­li­tet, og hvor Ni­ba­lis pan­ser slog rev­ner

BT - - SPORTEN -

MUR- DE- BAK

Da Rol­ling Sto­nes i sin tid kun­ne fejre 25- års ju­bilæum som et af ver­dens før­en­de ro­ck­bands, blev trom­mesla­ger Char­lie Watts i et in­ter­view bedt om et til­ba­ge­blik på de man­ge skel­sæt­ten­de år.

» Hvad har vi egent­lig ud­ret­tet i de 25 år? Det har væ­ret fem år ved mu­sik­ken, og re­sten af ti­den har vi ba­re hængt ud, « lød det fra den kna­stør­re ryt­me­mand.

En Tour de Fran­ce- eta­pe med et kli­maks som det, der ven­te­de fel­tet ved Mûr- deBre­tag­ne, in­vi­te­re­de i høj grad til en dre­je­bog med til­ba­ge­læ­net kon­trol in­den den eks­plo­si­ve tju- bang fi­na­le på et tæt­pak­ket bak­ked­rag i den smuk­ke­ste del af Bre­tag­ne.

Lars Bak sat­te dansk af­tryk og kulør på ven­te­ti­den i en ud­bry­der­trio, der blev hen­tet med iskold be­reg­ning. Og så var der el­lers åb­net for en af­slut­ning, der sat­te smæk i eta­pen, som Rol­ling Sto­nes kan ki­ck­star­te den mest skin­dø­de fest med et num­mer som ’ Start Me Up’.

Det fran­ske ta­lent og Tour­de­butant Ale­xis Vu­il­ler­moz blev en fortjent vin­der ef­ter et for­ry­gen­de flot frem­stød, der faldt, net­op som Chris Froo­me li­ge slap gas­sen for et kort øje­blik. Vu­il­ler­moz hav­de fla­get ty­de­ligt med si­ne in­ten­tio­ner, al­le­re­de da den stærkt de­ci­me­re­de front­grup­pe kør­te un­der ki­lo­me­ter­por­ten. Kort ef­ter trak den fran­ske ynd­ling og eks­mo­un­tain­bi­ker ud for at ta­ge be­stik af si­tu­a­tio­nen. Med en mo­den­hed, som nor­malt er en æl­dre og me­re gar­vet ryt­ter vær­dig. Det var stærkt, og selv om Dan Martin fik vri­stet sig ud af klum­pen, var det for sent til at stik­ke en kæp hju­let på AG2R- ryt­te­ren.

Ni­ba­li var da­gens ta­ber

Team Skys kap­ta­jn, Chris Froo­me, hav­de el­lers sør­get for at flå op i fa­vo­rit­flok­ken på den sid­ste halvan­den ki­lo­me­ter. Med Vin­cen­zo Ni­ba­li som det mest pro­mi­nen­te of­fer og et tidstab på 10 se­kun­der. Desvær­re og­så Jakob Fuglsang, der var yder­li­ge­re et mi­nuts pen­ge bag­ud, da det he­le var over­stå­et. Det var ik­ke Asta­nas dag, og det kon-

SØN­DAG 12. JULI 2015 tro­ver­si­el­le ka­sakh- hold har langt­fra væ­ret over­be­vi­sen­de set over lø­bets før­ste tred­je­del.

» Jeg blev fak­tisk overrasket, da det gik op for mig, at Ni­ba­li tab­te tid. Der var en del mod- og si­de­vind på Mûr- de- Bre­tag­ne, så det var fak­tisk svært at kom­me væk, når man sad i front, som jeg selv gjor­de det, « lød Froo­mes analyse på pres­se­mø­det ef­ter gårs­da­gens slag.

Den 28 km lange hold­tids­kør­sel i dag bli­ver iføl­ge Froo­me ret­nings­gi­ven­de for klas­se­men­tet, hvor man- den i gult har 36 se­kun­der til Con­ta­dor, et mi­nut og 48 se­kun­der til Ni­ba­li og yder­li­ge­re ot­te se­kun­der til Nairo Qu­in­ta­na.

» Hold­kørs­len kan godt bli­ve me­re af­gø­ren­de end for­ven­tet. Man skal vir­ke­lig dis­po­ne­re kræf­ter­ne rig­tigt på en ru­te, der er svær og som slut­ter opad. Der kan kom­me ret store tids­for­skel­le og­så mel­lem de bed­ste hold, « vur­de­rer Froo­me.

Ot­te da­ge in­de i Tour De Fran­ce har vi selvsagt sta­dig til go­de at få me­re ab­so­lut­te svar på styr­ke­for­hold mel­lem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.