URBRÆKKER

BT - - SPORTEN - @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk

SØN­DAG 12. JULI 2015 ’ The Fab Four’. Det er me­re i må­den, den en­kel­te age­rer på, der er åben for for­tolk­ning. Mest ind­ly­sen­de er det, at Chris Froo­me kø­rer med en selv­til­lid, der gør ham til klar fa­vo­rit til den sam­le­de sejr. Iført den gu­le trø­je har Froo­me væ­ret ty­de­lig og klar i sin må­de at ta­ge lø­bet ved stru­ben på. Li­ge fra mø­det med Mur de Huy i Ar­den­ner­ne, bro­sten­se­ta­pen i Nord­frank­rig og gårs­da­gens mæl­ke­sy­re­bad på de af­slut­ten­de to ki­lo­me­ter, hvor Team Sky og­så som hold for­må­e­de at spil­le med mus­k­ler­ne.

Spæn­din­gen blandt de tun­ge­ste nav­ne har el­lers væ­ret tæt på elek­trisk. Ik­ke mindst den do­mi­no- eff ekt, To­ny Martin sat­te i gang i Le Hav­re med sit ulyk­ke­li­ge styrt, har få­et gni­ster­ne til at sprin­ge mel­lem Ni­ba­li og Froo­me, selv om ke­ny­a­man­den har for­søgt at gy­de olie på de op­rør­te van­de.

Al­ber­to Con­ta­dor har sta­dig til go­de at vi­se sam­me over­skud, som han kør­te til sejr med i Giro d’Ita­lia. Et strejf med en skul­der i det over­fyld­te star­t­om­rå­de i Ren­nes in­den rid­tet mod korn- og kød­kam­me­ret i Bre­tag­ne fi k den lil­le spa­ni­er til at frem­si­ge for­ban­del­ser mod den for­ma­ste­li­ge til­sku­er. For­stå­e­ligt nok, må­ske, men og­så et vid­nes­byrd om, at for­nem­mel­se af at kun­ne lyk­kes med Giro- Tour- mis­sio­nen må­ske lak­ker mod det sur­re­el­le selv for det se­ne­ste tiårs bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter.

En ri­val som Qu­in­ta­na kom­mer til at stram­me bal­der­ne un­der hold­kørs­len. Men iføl­ge den lum­sk lu­ne­ful­de luksusløjt­nant Alejan­dro Val­ver­de, er det først nu, Tour de Fran­ce be- gyn­der for det blåklæd­te tra­di­tions­hold:

» Den ’ rig­ti­ge’ Tour be­gyn­der først søn­dag ( i dag, red.) Vi har væ­ret igen­nem man­ge van­ske­li­ge da­ge ind­til nu og vi kom­mer ind i det ter­ræn, hvor vi er bedst. «

In­den hold­kørs­len har Froo­me den stør­ste og mest åben­ly­se for­del blandt de fi re store fa­vo­rit­ter. Men med BMC som fa­vo­rit på hold­kørs­len be­gyn­der Tejay van Gar­de­ren med et fejl­frit løb og 13 se­kun­ders mar­gin op til den gu­le fø­rer­klud at sig­te magt­fuldt mod po­di­et.

Ale­xis Vu­il­ler­moz ( stort fo­to) fra AG2R veks­le­de man­da­gens tred­je­plads på Mur de Huy til en flot og fortjent eta­pe­sejr på Mûr­de- Bre­tag­ne. Un­der­vejs var dan­ske Lars Bak ( øverst th.) i ud­brud, men blev hen­tet, og til sidst skru­e­de Chris Froo­me ( ne­derst th.) op for tem­po­et, så Vin­cen­zo Ni­ba­li ( i mid­ten) mi­ste­de 10 se­kun­der på den sid­ste stig­ning. Fo­to: Nils Meilvang, AFP og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.