Kom­men­tar Der er iltsvind i cy­kel­spor­ten

BT - - SPORTEN -

FOD­BOL­DEN HAR SIN sil­ly sea­son de par må­ne­der om året, hvor trans­fer­vin­du­et åb­nes på vid gab, og agen­ter­ne med ryg­te­dan­nel­ser og udslip kan me­le ka­gen og mal­ke stjer­ne­hungren­de stor­klub­ber for mil­li­o­ner.

Cy­kel­spor­ten er et hal­bal ved si­den af de for­hold, der hersker i fod­bol­den. For det før­ste er pen­ge­ne me­get små i sam­men­lig­ning, for det an­det ud­gør den sam­le­de top på Wor­ld Tour- ni­veau fær­re end 20 mand­ska­ber, og for det tred­je er rig­tig man­ge hold to­talt afh æn­gi­ge af konjunk­tur­strøm­nin­ger.

Ind­til Bjar­ne Ri­is lag­de sig i ske med Oleg Tin­kov, var der sjæl­dent et år uden be­kym­ring for, hvor­dan øko­no­mi­en skul­le styk­kes sam­men. I de dår­li­ge ti­der kom Ri­is un­der hårdt pres, når der skul­le læg­ges arm med mar­kedskræft er­ne.

Da Le­o­pard- Trek blev lan­ce­ret med den em­si­ge en­tre­pe­nør Flavio Bec­cas pen­ge­tank som lok­kemad, op­le­ve­de Ri­is en ryt­ter­fl ugt, som blev ken­de­teg­nen­de for cy­kel­spor­ten i be­gyn­del­sen af det­te år­ti, hvor selv grå mid­del­mænd plud­se­lig fi k løn­løft med tur­bo på. TI­DER­NE ER SKIF­TET. Og det er et klart symp­tom på tin­ge­nes til­stand, at Mark Ca­ven­dish trods si­ne 26 eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce, sta­dig har til go­de at få sin kon­trakt på plads for 2016.

Team­ma­na­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re på Etixx- Qui­ck­Step har an­gi­ve­ligt ik­ke travlt med at slip­pe slan­ter­ne. Det er ble­vet kø­bers mar­ked i mod- sæt­ning til for fi re- fem år si­den, hvor en blan­ding af ri­ge mæ­ce­ner el­ler stats­li­ge kong­lo­me­ra­ter på hold som BMC, Ka­tusha, Asta­na og for den sags skyld Tin­koff - Saxo var med til at pres­se pri­ser­ne op med tre­cif­re­de mil­li­ons­bud­get­ter som stan­dard hos de før­en­de.

Det er og­så ken­de­teg­nen­de for til­stan­den net­op nu, at man­ge hold fak­tisk le­der med lys og lyg­te eft er fl ere pen­ge og co- sponso­rer for at kun­ne få hju­le­ne til at rul­le. BMC, DER I 2012 lag­de fra land med ind­til fl ere me­get, me­get lønt­un­ge nav­ne som Phi­lip­pe Gil­bert, Thor Hus­hovd og Ca­del Evans, har få­et besked om at ju­ste­re kra­fi gt på bud­get­ter­ne og sat­se på yn­gre ryt­te­re. Må­ske end­da ind­gå i fu­sion med schweizi­ske IAM Cycling for at få en­der­ne til at mø­des næ­ste år.

Oleg Tin­kov, den ex­cen­tri­ske rus­ser, har ved fl ere lej­lig­he­der tru­et med at lø­be fra den svim­len­de kon­trakt, han har ind­gå­et med Pe­ter Sa­gan som tje­ner op imod 30 mio. kr. år­ligt.

Ka­tusha med den rus­si­ske oligark Igor Ma­ka­rov ved ro­ret mær­ker li­ge­som Tin­kov eff ek­ter­ne af rub­lens styrt­dyk­ken­de de­va­lu­e­ring. Og Ita­li­en, en gang en stormagt i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport, har kun Lam­pre at vi­se frem fra cy­kel­spor­tens su­per­liga.

Kri­sen krad­ser, og uro­en rum­ler på fl ere hold. Eu­ro­pcar er al­vor­ligt luk­nings­tru­et, og med min­dre Tho­mas Vo­eck­ler kø­rer ind i en gav­mild mand med en papkas­se de næ­ste par uger, er hol­det nok for­tid til næ­ste år.

Og hvor skal Mark Ca­ven­dish så kø­re?

Tjah, se­ne­ste ryg­te går på, at Mark Ca­ven­dish må­ske stry­ger til syd­afri­ka­ner­ne på MTN- Qu­be­kha. For­ud­sat at den bri­ti­ske eks- ver­dens­me­ster selv fi nder et sponsor­mæs­sigt bag­land, der kan væ­re med til at fi nan­si­e­re gil­det. Det er nye ti­der og med at få smurt lim på sad­len.

SØN­DAG 12. JULI 2015

Tho­mas Vo­eck­ler skal må­ske se sig om ef­ter et nyt cy­kel­hold til næ­ste sæ­son. Eu­ro­pcar er et af de Tour de Fran­ce­mand­ska­ber, der er al­vor­ligt luk­nings­tru­et på grund af den øko­no­mi­ske kri­se i cy­kel­spor­ten. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.