Det var Sa­gans... Pe­ter Sa­gan har hø­stet mas­ser af li­ge- ved- og- næ­sten- pla­ce­rin­ger i årets Tour. I går kom der lidt op­mun­tring til slo­vak­ken

BT - - SPORTEN - GRØNT­SAG( AN) Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk , lavg@ sporten. dk

» I want it all, I want it now. «

Tin­koff - Saxo- ejer Oleg Tin­kov ci­te­re­de den gam­le Qu­e­en- klas­si­ker, da han på Twit­ter i går mid­dag be­skrev sin des­pe­ra­tion eft er trø­jer, tri­um­fer og suc­ces i årets ud­ga­ve af Tour de Fran­ce.

Og Tin­ko­vs slo­vaki­ske stjerne Pe­ter Sa­gan, der har væ­ret li­ge ved og næ­sten he­le den før­ste Tour- uge, må ha­ve lyt­tet eft er. For den dyr­tind­køb­te ryt­ter le­ve­re­de va­ren, da Tour- fel­tet tog tu­ren fra Ren­nes til be­ryg­te­de Mûr- de- Bre­tag­ne i det nord­ve­st­li­ge Frankrig.

Un­der­vejs nå­e­de Sa­gan at ind­sam­le spurt­po­int nok til at fl å den grøn­ne po­int­trø­je af ty­ske An­dré Greipel. Og Sa­gan er nu in­de­ha­ver af to af Tou­rens fi re trø­jer - han har og­så den hvi­de ung­dom­strø­je.

Da­gens be­drift skab­te glæ­de hos Tin­koff - Saxos dan­ske Tour- de­butant, Mi­cha­el Val­gren, der så godt kogt ud, da han tril­le­de i mål eft er cir­ka seks ti­mer i det bak­ke­de ter­ræn un­der den hid­si­ge fran­ske sol.

» Det var en hård dag, men og­så en rig­tig god dag, « smi­le­de thy­bo­en.

» Sa­gan fi k skift et den hvi­de trø­je ud med den grøn­ne. Det var frem­ra- gen­de. Det var det, vi hå­be­de på. Og nu skal der ar­bej­des på, at han kan be­hol­de den helt til Pa­ris, selv om det over­ord­ne­de mål selv­føl­ge­lig er at få Al­ber­to ( Con­ta­dor, red.) i den gu­le trø­je. «

Tin­ko­vs helt

Pe­ter Sa­gan har el­lers højt og ty­de­ligt sagt, at han ik­ke er til Tour de Fran­ce i en jagt på per­son­lig hæ­der og et for­svar af sin su­veræ­ne sejr i po­int­kon­kur­ren­cen sid­ste år.

» Jeg er her for at sik­re, at Al­ber­to Con­ta­dor kø­rer ind i Pa­ris iført den gu­le trø­je. Alt an­det er ba­re bonus, « sag­de slo­vak­ken på det ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­de, li­ge in­den Tou­ren be­gynd­te for godt en uge si­den.

Pe­ter Sa­gan fø­rer po­int­kon­kur­ren­cen med 213 po­int for­an An­dré Greipel, der har 210 po­int. Mark Ca­ven­dish har skra­bet 158 po­int sam­men.

Oleg Tin­kov får og­så det sid­ste ord. For han var selv­føl­ge­lig ik­ke til at sky­de igen­nem, da han gik på Twit­ter eft er den ind­brin­gen­de Tin­koff - Saxo- dag. Og det skor­te­de som sæd­van­ligt hel­ler ik­ke på am­bi­tiø­se ud­mel­din­ger før da­gens hold­tids­kør­sel, hvor Tin­koff - Saxo er blandt fa­vo­rit­ter­ne.

» Pe­ter Sa­gan er en helt. Fik beg­ge trø­jer - den grøn­ne og den hvi­de. Den gu­le ven­ter i mor­gen, « for­ud­så den ex­cen­tri­ske rus­ser.

Pe­ter Sa­gan kun­ne glæ­de sig ek­stra me­get i går, da han bå­de blev ik­lædt den grøn­ne og den hvi­de trø­je på sej­r­spo­di­et ef­ter ot­ten­de eta­pe af Tour de Fran­ce.

Fotomontage. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.