EN FOR AL­LE OG A

BT - - SPORTEN - TEAMWORK

Mads Kind­berg Ni­el­sen, Las­se Vø­ge og Lars B. Jør­gen­sen

ni­el@ sporten. dk, lavg@ sporten. dk, lbj@ sporten. dk

SØN­DAG 12. JULI 2015

Mi­cha­el Ro­gers, Ro­man Kreuzi­ger og Da­ni­e­le Ben­na­ti bli­ver nøg­le­per­so­ner på da­gen. Hold­tids­kør­sel var i man­ge år højt pri­o­ri­te­ret mens Bjar­ne Ri­is stod i spid­sen for hol­det. Har le­ve­ret svin­gen­de hold­kørs­ler i den­ne sæ­son. 19. plad­sen i Critéri­um du Daup­hiné var uden nøg­le­ak­tø­rer­ne i da­gens ud­for­dring, og an­den­plad­sen i årets Giro var ab­so­lut god­kendt. Bri­ter­ne har lagt stør­re vægt på at kun­ne yde Tour- vin­de­ren fra 2013 mak­si­mal støt­te i bjer­ge­ne. Var tid­li­ge­re vir­ke­lig skrap­pe i hold­kør­sel, men har vir­ket lidt ude af sync i den­ne sæ­son, hvor en sjet­te­plads i Critéri­um du Daup­hiné og en ni­en­de­plads i Giro d’Ita­lia ik­ke vid­ner om de mar­gi­na­le for­bed­rin­gers frem­march, men sej­ren i Ro­man­di­et Rundt træk­ker opad, for det var Tour- trup­pen og Froo­me selv, der trå­d­te igen­nem. Det span­ske tra­di­tions­hold har for­søgt at gar­de­re sig mod en tids­mæs­sig lus­sing ved at in­stal­le­re mo­to­rer som Alex Dow­sett, Adri­a­no Mal­o­ri og Jo­nat­han Ca­stro­viejo for­an lil­le Nairo Qu­in­ta­na. Mo­vistar blev fem­mer i di­sci­pli­nen i Giro d’Ita­lia, Ti­er i Ro­man­di­et og tre­er i Critéri­um du Daup­hiné. Et so­lidt hold, der som re­gel kan træk­ke en respek­ta­bel præ­sta­tion ud af stæn­ger­ne. Især hvis Alejan­dro Val­ver­de og­så er mo­ti­ve­ret og vi­ser me­re vil­je end på bro­ste­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.