’’

BT - - SPORTEN -

er og­så vig­tigt at vi­de, hvor lang tid de skal bru­ge i linj­en på at kom­me sig, så de igen er klar til at ta­ge en fø­ring. Ti­m­ing er ek­stremt vig­tigt. I for­hold til det tak­ti­ske spil­ler vind og dags­form ind - du har ik­ke som så­dan en dags­or­den in­den tids­kørs­len. Selv­føl­ge­lig har vi en idé, men det er op til ryt­ter­ne at fin­tu­ne det ude på ru­ten sam­men med sport­s­di­rek­tø­ren i den for­re­ste bil. Æn­drin­ger­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.