RAHEEMS RUT­SJE­TUR

20- åri­ge Ra­he­em Ster­ling er på fi re må­ne­der gå­et fra ’ Kop’- kult­fi gur til An­fi eld- aver­sion

BT - - SPORTEN - WALK ALO­NE? Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Et læk­ket te­le­fon­num­mer, tu­sind­vis af trus­ler, ude­bli­vel­se fra træ­ning og mildt sagt uhel­di­ge agen­tud­ta­lel­ser. Få sport­s­u­dø­ve­re er så for­hadt i Stor­bri­tan­ni­en i dis­se da­ge som Li­ver­pools 20- åri­ge Ra­he­em Ster­ling, der står på tær­s­k­len til et skift e til Man­che­ster Ci­ty for et be­løb i om­eg­nen af en halv mil­li­ard kro­ner.

Men hvor­dan kom det så vidt, at man­den, der for få må­ne­der si­den blev reg­net for at væ­re et af Eng­lands stør­ste fod­bold­håb, nu er gen­stand for en sand hetz? Det be­gynd­te for al­vor 1. april i år i den bed­ste sendetid på den en­gel­ske pen­dant til Dan­marks Ra­dio, BBC. Her duk­ke­de en ty­de­lig­vis util­pas Ra­he­em Ster­ling op på skær­men i et in­ter­view, hvor han be­kræft ede skri­ve­ri­er­ne om, at han hav­de af­vist en kon­trakt­for­læn­gel­se med Liverpool og et ge­val­digt lønhop fra 350.000 til over en mil­li­on kro­ner. Om ugen.

Det lød som en aprils­nar i Liverpool-fan­se­nes ører, men var ram­me al­vor. Si­den er kri­tik­ken væl­tet ned over Ra­he­em Ster­ling, som er ble­vet sind­bil­le­det på en spil­ler, der ik­ke har for­stå­et, hvad Liverpool er for en klub i fan­se­nes øj­ne. Et skræk­ek­sem­pel på, hvor­dan selv den mest ly­sen­de stjerne for­blæn­det af grå­dig­hed kan im­plo­de­re un­der væg­ten af egen ind­bildt uund­vær­lig­hed og et op­pu­stet ego.

» Det hand­ler ik­ke om pen­ge, « hæv­de­de Ra­he­em Ster­ling el­lers i in­ter­viewet med BBC.

» Jeg øn­sker ik­ke at bli­ve op­fat­tet som en pen­ge­grisk 20- årig, « for­søg­te han at over­be­vi­se se­er­ne om.

Det lyk­ke­des ik­ke. Langt­fra. Hel­ler ik­ke selv om Ra­he­em Ster­ling se­ne­re æn­dre­de sin ’ of­fi ci­el­le’ grund til ik­ke at vil­le for­læn­ge med Liverpool, fra at klub­bens til­bud på en uge­løn på over en mil­li­on dan­ske kro­ner var ’ for­nær­men­de lavt’, til at han vil­le vin­de tit­ler, hvil­ket Liverpool ik­ke har gjort si­den 2012.

For en fanska­re, hvis selv­for­stå­el­se fort­sat er, at klub­ben til­hø­rer top­pen af pop­pen i en­gelsk fod­bold var den for­kla­ring hel­ler ik­ke gang­bar, så i kølvan­det på in­teres­sen fra Man­che­ster Ci­ty er den se­ne­ste dug­fri­ske for­kla­ring fra den­ne uge, at Ster­ling nu vil væk fra An­fi eld, for­di hans for­hold til ma­na­ger Bren­dan Rod­gers er brudt to­talt sam­men.

Opsang fra Ger­rard

Det hand­ler alt­så ik­ke om klub­ben, men om ma­na­ge­ren. En mand, der el­lers har vist Ster­ling bå­de til­lid og mas­ser af an­svar i en ung al­der. Som har for­søgt at be­skyt­te sin guld­fugl ved blandt an­det at sen­de ham – som den ene­ste i trup­pen – på vin­ter­fe­rie til fø­de­ø­en Ja­mai­ca i sid­ste sæ­son. Og som ind­til nu al­tid har væ­ret en af Ster­lings store for­sva­re­re, når bøl­ger­ne er gå­et højt i den en­gel­ske pres­se.

Og det gør de i dis­se da­ge. Liverpool- kory­fæ­er, lands­holds­spil­le­re, eks­per­ter og fans sab­ler hver ene­ste lil­le bri­se, der kom­mer fra Ster­ling- lej­ren, ned, eft er at Ra­he­em Ster­ling med syg­dom som grund ude­blev fra træ­ning ons­dag og tors­dag for at pres­se et skift e til Man­che­ster Ci­ty igen­nem.

Det fi k den nu tid­li­ge­re Liverpool- an­fø­rer Ste­ven Ger­rard til på sin klas­si­ske, diplo­ma­ti­ske fa­con at sen­de en klar besked til Ster­ling og ma­na­ger Bren­dan Rod­gers.

» Jeg er ik­ke glad for bal­la­den, og jeg sy­nes ik­ke, det er nød­ven­digt. De er nødt til at væ­re mænd i den si­tu­a­tion. Ra­he­em er nødt til at snak­ke med ejer­ne og Bren­dan og for­tæl­le dem, hvad han vil og få det løst. Man be­hø­ver ik­ke at smi­de syg­dom i pulj­en og næg­te at ta­ge på træ­nings­tur, « si­ger han om si­tu­a­tio­nen til Sky Sports.

Ger­rard har en kæm­pe stjerne blandt Li­ver­pools til­hæn­ge­re, og der­for sen­der han og­så en røff el af sted mod sin pro­tegé:

» Der er mil­li­o­ner og at­ter mil­li­o­ner af Liverpool- fans ver­den over, der bræn­den­de øn­sker at se Ra­he­em Ster­ling i en Liverpool- trø­je, så jeg sy­nes ik­ke, det er fair over for dem, at han op­fø­rer sig så­dan. «

Svi­net til af fan­se­ne

Fan­se­nes vre­de blev ek­stra syn­lig, da Ra­he­em Ster­lings te­le­fon­num­mer ons­dag blev læk­ket på Twit­ter. En øje­blik­ke­lig on­li­ne- storm rej­ste sig mod ho­ved­per­so­nen, der iføl­ge en­gel­ske me­di­er modt­og me­re end 3.200 pri­va­te be­ske­der og et utal af opkald, og det var nok de fær­re­ste, der var for­so­nen­de.

’ Giv det­te Ster­ling- røv­hul et opkald med så man­ge kræn­ken­de ord som mu­ligt!! Ski­de pen­ge- gri­ske idi­ot,’ skrev bru­ge­ren ’ Loui’ på Twit­ter.

Ik­ke al­le Liverpool- fans syn­tes dog godt om den slags for­føl­gel­se.

’ Uan­set om num­me­ret er rig­tigt el­ler ej, så er det de­ci­de­ret pin­ligt for al­le Li­ver­pool­fans, når nog­le tru­er og svi­ner Ster­ling på den her må­de,’ skrev en an­den.

Den kom­men­tar gav an­led­ning til en op­he­det de­bat. En tred­je bru­ger sva­re­de køligt igen:

’ Du op­fø­rer dig, som om du fo­re­træk­ker, at vi al­le sid­der med læ­ber­ne for­seg­let, mens Ster­ling gen­tag­ne gan­ge vi­ser mang­len­de respekt for vo­res klub og fans. Han fortje­ner hvert et ord.’

En exit fra An­fi eld sy­nes der­for uund­gå­e­lig. Ene­ste mu­li­ge desti­na­tion for Ster­ling er Man­che­ster Ci­ty, men klub­ben tø­ver med at be­ta­le de 500 mil­li­o­ner kro­ner, Liverpool kræ­ver. Liverpool af­vi­ser dog at gi­ve ra­bat, og de se­ne­ste mel­din­ger fra den tro­vær­di­ge del af den en­gel­ske pres­se ly­der på, at klub­ben end­da er pa­rat til at hol­de på Ster­ling mod hans vil­je ind­til kon­trak­ten lø­ber ud om to år.

Næg­ter at fl yve med til Asi­en

Den fast­slå­ste si­tu­a­tion har få­et Ra­he­em Ster­ling til at næg­te at rej­se med hol­det, når det i dag fl yver til Asi­en, hvor hol­det skal spil­le en ræk­ke op­vis­nings­kam­pe som for­be­re­del­se til den kom­men­de sæ­son, selv om klub­ben har gjort det klart, at der van­ker bø­der, hvis han ik­ke ta­ger med.

Hvis bal­la­den med Ra­he­em Ster­ling fort­sæt­ter, er spørgs­må­let, om ik­ke far­cen bli­ver så stor en di­strak­tion, at Liverpool fø­ler sig bedst tjent med at ski­be ham af­sted. Det er nem­lig langt­fra før­ste gang, Ster­ling ska­ber over­skrift er.

Da han var 17 år, for­lød det, at han hav­de gjort to pi­ger gravi­de in­den for få uger. Sik­kert er det i hvert fald, at han blev far, før han fi k kø­re­kort. Som 18- årig blev han an­kla­get af po­li­ti­et – men se­ne­re fri­kendt i ret­ten – for at ha­ve slå­et sin kæ­re­ste.

Han tog el­lers klub­bens sup­por­te­re med storm, da han som 16- årig fi k de­but for Liverpool i 2012. Det var klub­bens mæg­tig­ste ta­lis­man, da­væ­ren­de ma­na­ger Ken­ny Dalg­lish, der gav ta­len­tet chan­cen.

Der­fra gik det stærkt. Tre år se­ne­re var Ster­ling blandt klub­bens stør­ste pro­fi ler og fast mand på det en­gel­ske lands­hold.

Agent i ho­ved­rol­le

Og så er vi tilbage ved det skel­sæt­ten­de in­ter­view på BBC, som blev sat op af Ster­lings agent, Ai­dy Ward, der ind­ta­ger en ab­so­lut ho­ved­rol­le i kon­fl ik­ten. In­ter­viewet ske­te helt uden klub­bens vi­den­de og til­la­del­se, og selv om det var til­tænkt som et kon­struk­tivt pr- træk, end­te det i ste­det som et gi­gan­tisk selvmål.

Si­den in­ter­viewet har Ster­ling- lej­ren fam­let i blin­de for at ret­te op på hans du­b­i­ø­se ry. Men for hvert lil­le brand­sluk­nings­for­søg er pro­ble­mer­ne kun ble­vet vær­re.

For ek­sem­pel blev Ai­dy Wards rolle i eska­le­rin­gen af kon­fl ik­ten sat yder­li­ge­re i re­lief, da agen­ten tid­li­ge­re på som­me­ren ud­tal­te, at hans kli­ent end ik­ke vil­le for­læn­ge kon­trak­ten med Liverpool om han så blev til­budt ni mil­li­o­ner kro­ner om ugen. En mel­ding, der blev mod­ta­get køligt og med ho­ved­rysten. Og­så hos den un­ge West Bromwich- spil­ler, Sai­do Be­ra­hino, der net­op har fy­ret Ward som agent. For­ment­lig af frygt for, at Wards ry nu er så dår­ligt, at det kan væ­re svært at re­a­li­se­re et drøm­meskift e til en stør­re en­gelsk klub – som for ek­sem­pel Liverpool.

Om det trods al­le de selv­for­skyld­te pro­ble­mer lyk­kes for Ai­dy Ward at sik­re sin kli­ent et skift e til Man­che­ster Ci­ty – og sco­re 40 mil­li­o­ner til sig selv – får vi for­ment­lig svar på in­den læn­ge.

Spørgs­må­let er så, om Ster­ling i gi­vet fald vil for­try­de, at han ik­ke blev i den klub, der gav ham chan­cen? In­gen kan be­tviv­le ta­len­tets stør­rel­se, men i Man­che­ster Ci­ty er kon­kur­ren­cen hår­de­re og me­re ubarm­hjer­tig end i Liverpool. Hvor an­svar, spil­le­tid og en hel­te­rol­le på den le­gen­da­ri­ske en­de­tri­bu­ne, ’ The Kop’, ind­til for få må­ne­der si­den var li­ge så ube­stri­de­lig som Ster­lings ev­ner.

Den­gang lå he­le ver­den for kant­spil­le­rens fød­der. Han var el­sket af de loy­a­le og ga­le ’ scou­sers’, som dyr­ker by­ens fod­bold­hel­te som re­li­gi­øse sym­bo­ler. Men som alt­så hel­ler ik­ke er ble­ge for at ven­de ryg­gen til i det øje­blik, man svig­ter dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.