BA­RE BRØLSTÆRK

Se­re­na Wil­li­ams sik­re­de sig med fi­na­le­sej­ren over Gar­biñe Mu­guruza kar­ri­e­rens sjet­te Wim­b­ledon- ti­tel

BT - - SPORTEN - SUVERENA Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

20 mio. kr. Så man­ge pen­ge ind­kas­se­re­de Se­re­na Wil­li­ams, da hun med fi­na­le­sej­ren på 6- 4, 6- 4 over Gar­biñe Mu­guruza sik­re­de sig kar­ri­e­rens sjet­te Wim­b­ledon­ti­tel i da­mesing­le.

» Det fø­les rig­tig godt at hol­de tro­fæ­et igen. Men stor ros til Gar­biñe. Hun spil­le­de godt og skal ik­ke væ­re ked af, at jeg vandt. Hun er dyg­tig og går en stor frem­tid i mø­de, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams ef­ter den 83 mi­nut­ter kor­te kamp.

Med sej­ren skrev Se­re­na Wil­li­ams tur­ne­rings­hi­sto­rie. Hun er nu den æld­ste vin­der af Wim­b­ledons da­mesing­le- ræk­ke i ten­nis­spor­tens open- æra, der be­gynd­te i 1968, da bå­de ama­tø­rer og pro­fes­sio­nel­le fik ad­gang til Grand Slam- tur­ne­rin­ger­ne. Mens hun selv er 33 år og 289 da­ge, var den tid­li­ge­re re­kord­hol­der, Mar­ti­na Navra­ti­lova, 33 år og 263 da­ge, da hun i 1990 vandt Wim­b­ledon.

» Tænk, at jeg som 33 årig fort­sat kan vin­de de store tur­ne­rin­ger. Det hav­de jeg al­drig i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig, da jeg for man­ge, man­ge år si­den be­gynd­te at spil­le ten­nis, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams.

Hun var før kam­pen af book­ma­ker­ne vur­de­ret som stor­fa­vo­rit. Men man øj­ne­de en sen­sa­tion, da hen­des start med fle­re ser­ve­fejl var alt an­det end per­fekt.

Gar­biñe Mu­guruza, der tid­li­ge­re i tur­ne­rin­gen hav­de sendt dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ud, ind­led­te med at bry­de Se­re­na Wil­li­ams’ ser­ve­par­ti. Den 20. se­e­de­de spa­ni­er fast­holdt do­mi­nan­sen og brag­te sig for­an 4- 2.

Skru­e­de tem­po­et op

Det væk­ke­de Se­re­na Wil­li­ams. Tem­po­et blev skru­et op, og i re­kord­fart vandt hun de ef­ter­føl­gen­de fi­re par­ti­er. Før­ste sæt var her­med i hus.

I an­det sæt fast­holdt hun sin span­ske mod­stan­der i et jer­n­greb og kom ube­svæ­ret for­an 5- 1. Gar- biñe Mu­guruza fik dog re­du­ce­ret til 4- 5 - in­den Se­re­na Wil­li­ams med et ser­ve­gen­nem­brud sik­re­de sig sej­ren.

Med tri­um­fen har Se­re­na Wil­li­ams sik­ret kar­ri­e­rens an­den så­kald­te ’ Se­re­na Slam’ for­stå­et som fi­re tit­ler på stri­be, men i for­skel­li­ge år. I 2002 vandt hun French Open, Wim­b­ledon samt US Open og fulg­te op med tri­umf ved Au­stra­li­en Open i ja­nu­ar 2003, og si­den fi­na­le­sej­ren over Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i sen­som­me­ren 2014 ved US Open, har hun vun­det det­te års før­ste tre Grand Slam- tur­ne­rin­ger.

» Stort til­lyk­ke til Se­re­na. Hun fik end­nu en­gang be­vist, at hun er ver­dens bed­ste ten­nis­spil­ler. Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ger­ne selv ha­ve vun­det. Men jeg nød kam­pen og er stolt over, at jeg trods alt nå­e­de så langt i tur­ne­rin­gen. Fra nu af er græs mit fa­vo­ri­tun­der­lag, « sag­de Gar­biñe Mu­guruza, der i Spa­ni­en har lært at spil­le ten­nis på det be­ty­de­ligt me­re lang­som­me grus.

I øv­rigt kan Se­re­na Wil­li­ams i den kom­men­de uge op­le­ves på tæt på Dan­mark. Hun er top­nav­net ved WTA- tur­ne­rin­gen ’ Collector Swe­dish Open’ i sven­ske Båstad.

SE­RE­NAS SAM­LING

SE­RE­NA WIL­LI­AMS OG HEN­DES 21 GRAND SLAM- TIT­LER 6 3 6 6

x Au­stra­li­an Open x French Open x Wim­b­ledon x US Open FLEST GRAND SLAM- TIT­LER I DA­MESING­LE 1. Mar­ga­ret Court, Au­stra­li­en, 24 2. St­ef­fi Graf, Tys­kland, 22 3. Se­re­na Wil­li­ams, USA, 21 FLEST WIM­B­LEDON- TIT­LER I DA­MESING­LE 1. Mar­ti­na Navra­ti­lova, USA, 9 2. St­ef­fi Graf, Tys­kland, 7 3. Se­re­na Wil­li­ams, USA, 6 4. Ve­nus Wil­li­ams, USA, 5 5. Bil­lie Je­an King, USA, 4

Selv på en dag, hvor spil­let var præ­get af man­ge fejl, var Se­re­na Wil­li­ams ba­re for stærk en mod­stan­der for kon­kur­ren­ten – i går span­ske Gar­biñe Mu­guruza, der kæm­pe­de godt, men for­gæ­ves mod den su­veræ­ne ame­ri­ka­ner. Fo­to: EPA, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.