Gen­si­dig respekt før her­re­fi­na­le

BT - - SPORTEN - STORMØ­DE Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Kun­ne man før en VM- bok­se­kamp fo­re­stil­le sig, at meste­ren ro­ser ud­for­dre­rens ev­ner til sky­er­ne? Næp­pe.

I ten­nis­spor­ten for­hol­der tin­ge­ne sig til imid­ler­tid di­a­me­tralt mod­sat.

» Ro­ger Fe­de­rer er den bed­ste spil­ler no­gen­sin­de. Hans se­ri­ø­si­tet og til­gang til sporten kan ik­ke ro­ses nok, « si­ger Novak Djoko­vic, før han i ef­ter­mid­dag står an­sigt til an­sigt med den 33- åri­ge schweizer i en gen­ta­gel­se af sid­ste års Wim­b­ledon­fi­na­le.

» Sid­ste års fi­na­le vandt jeg. Men det var på et hæn­gen­de hår. Jeg måt­te vir­ke­lig fin­de det bed­ste frem i den kamp, « si­ger Novak Djoko­vic, der i den ind­byr­des sta­ti­stik mod Ro­ger Fe­de­rer er bag­ud 19- 20.

» Jeg for­ven­ter mig en fan­ta­stisk kamp, « si­ger An­dy Mur­ray, som Ro­ger Fe­de­rer ef­ter en for­mi­da­bel præ­sta­tion be­sej­re­de i se­mi­fi­na­le.

Og­så han er im­po­ne­ret over, hvor­dan ve­te­ra­nen har gen­fun­det sig selv som spil­ler.

» Det er tre år si­den, Fe­de­rer se­ne­st vandt en Grand Slam- ti­tel ( Wim­b­ledon 2012, red.). Der­ef­ter stag­ne­re­de hans form­kur­ve en smu­le. Men si­den han for halvan­det år si­den be­gynd­te at ar­bej­de med Ste­fan Ed­berg ( svensk træ­ner, red.), er hans spil ble­vet me­re ag­gres­sivt, og ser­ven er ble­vet uhyg­ge­lig skarp. «

Ro­ger Fe­de­rer, der kan vin­de sin ot­ten­de Wim­b­ledon- ti­tel og sam­ti­dig bli­ve tur­ne­rin­gens æld­ste her­re­sing­le- vin­der si­den Art­hur As­he i 1974, læg­ger ik­ke skjul på, at han har stor respekt for Novak Djoko­vic.

» Ef­ter sit fi­na­le- ne­der­lag ved French Open ( mod Stan Wawrinka, red.) tør­ster Djoko­vic ef­ter at vin­de en stor ti­tel igen. De se­ne­ste år har han på hardcourt væ­ret do­mi­ne­ren­de i ut­ro­lig grad og sam­ti­dig step­pet op på græs- un­der­la­get. Jeg ved, at jeg får det svært i fi­na­len. Men sam­ti­dig er jeg sik­ker på, at det vil mo­ti­ve­re mig ek­stra, at det er ver­den­set­te­ren, der står på den an­den si­de af net­tet, « si­ger Ro­ger Fe­de­rer.

TV3 Sport 1 kl. 15.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.