BLÅ BOG Ber­tel Haar­der

BT - - NYHEDER -

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster

10. sep. 1982 – 10. sep. 1987

Un­der­vis­nings- og forsk­nings­mi­ni­ster

10. sep. 1987 – 25. jan. 1993

Med­lem af re­ge­rin­gens ko­or­di­na­tions­ud­valg

1987 – 1993

Med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet

1994 – 2001

Næst­for­mand i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet

1997 – 1999

For­mand for Ven­stres par­la­ments­grup­pe og Ven­stres Eu­ro­pa­ud­valg

1997 – 2001

Næst­for­mand og uden­rigs­ord­fø­rer for Det Eu­ro­pæ­i­ske Li­be­ra­le og De­mo­kra­ti­ske Par­tis Grup­pe i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet

1999 – 2001

Mi­ni­ster for flygt­nin­ge, ind­van­dre­re og in­te­gra­tion

20. novem­ber 2001 – 18. fe­bru­ar 2005

Eu­ro­pa­mi­ni­ster

27. novem­ber 2001 – 2002

Mi­ni­ster for ud­vik­lings­bi­stand

2004 – 18. fe­bru­ar 2005

Un­der­vis­nings- og kir­ke­mi­ni­ster

18. fe­bru­ar 2005 – 23. novem­ber 2007

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster og mi­ni­ster for nor­disk sam­ar­bej­de

23. novem­ber 2007 – 23. fe­bru­ar 2010

In­den­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster

23. fe­bru­ar 2010 – 15. sep­tem­ber 2011

Fol­ke­tin­gets 1. næst­for­mand, med­lem af Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um

2011 - 2015

Kul­tur- og kir­ke­mi­ni­ster

28. ju­ni 2015 –

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.