DE GI­VER KUN­DE­OP­LE­VEL­SER

BT - - SØNDAG -

Skal små bu­tik­ker over­le­ve, må de gi­ve kun­der­ne go­de op­le­vel­ser. Det gør de bl. a. i ’ Carls Bar­ber Shop.

Man for­står, hvis de vak­ler lidt bag di­sken. For li­vet som selv­stæn­dig dansk bu­tik­se­jer er ik­ke for tø­sed­ren­ge. Kæ­der og stor­cen­tre har i år­ti­er væ­ret en over­væl­den­de mod­stan­der. Men den stør­ste mod­stan­der er ik­ke H& M, Net­to, Silvan, el­ler hvad de nu hed­der. Bu­tiks­han­de­lens Go­li­at har mas­ser af bil­li­ge va­rer på hyl­den, er al­tid åben og le­ve­rer li­ge til dø­ren.

I dag står e- han­del for - i run­de tal - om­kring 20 pro­cent af dan­sker­nes ind­køb, og an­de­len vil ba­re sti­ge og sti­ge. Si­den 2009 er der ale­ne ta­le om en tredob­ling.

Om­sæt­nin­gen skift er hæn­der, og de sva­ge­ste vil buk­ke un­der før el­ler se­ne­re. Forsk­nings­chef Ma­ri­an­ne Le­vin­sen, Cen­ter for Frem­tids­forsk­ning, er med­for­fat­ter til bo­gen ‘ 2020 for­bru­ge­re, de­tail­hand­len og by­er i frem­ti­den’: Hun ta­ler dystert om det selv­stæn­di­ge liv bag di­sken:

» Jeg tror på, at der er en stor sand­syn­lig­hed for, at de små bu­tik­ker helt for­svin­der fra by­bil­le­det, og det i ste­det vil væ­re de store kæ­der, der vil over­ta­ge. De har mu­skel­kraft en til at op­ret­te nye bu­tik­ker og fl yt­te, hvis der er be­hov for det. «

Al­le­re­de i dag er det åben­lyst, at tin­ge­ne ik­ke er, som de var en­gang. Det af­slø­rer by­bil­le­det.

Kæ­der og stor­cen­tre do­mi­ne­rer - og det er de sam­me bu­tiks­nav­ne, de sam­me kon­cep­ter overalt. På land­s­plan har ek­sem­pel­vis Net­to 454 bu­tik­ker, mens den po­pu­læ­re tøj­kæ­de H& M er op­pe på 99 bu­tik­ker. Sidst­nævn­te har på ver­dens­plan 3.511 bu­tik­ker, ba­re for at un­der­stre­ge, at ens­ar­tet­he­den ik­ke er et na­tio­nalt fæ­no­men.

Men nu er det alt­så net­han­del, som for al­vor ri­ver og fl år i mar­ke­det. For det mo­der­ne men­ne­ske gi­der ik­ke læn­ge­re stres­se for at nå ind­køb li­ge eft er ar­bej­de el­ler lør­dag for­mid­dag, når man i ro og mag i so­fa­en kan se på va­rer­ne og oveni­kø­bet få dem le­ve­ret til dø­ren til la­ve­re pri­ser.

Tre af­gø­ren­de ting

Ja, der skal me­get til for at kla­re den kon­kur­ren­ce. Og tre ting er helt af­gø­ren­de.

» Du skal ha­ve de rig­ti­ge pro­duk­ter, den rig­ti­ge ser­vi­ce, og så skal man ha­ve et tæt for­hold til en for­nuft ig kun­de­ska­re, « si­ger Ma­ri­an­ne Le­vin­sen, der vur­de­rer, at skal man på sigt over­le­ve, må man in­te­gre­re de for­skel­li­ge plat­for­me - den fy­si­ske bu­tik og in­ter­net­han­del gen­nem en hjem­mesi­de - på en sjov og in­ter­es­sant må­de.

I Frankrig ser man da og­så for­ret­nings­kon­cep­ter, hvor eks­pe­di­en­ter­ne står med iPads i bu­tik­ken. Hvis kun­der­ne ik­ke kan fi nde den va­re el­ler stør­rel­se, de var på ud­kig eft er i bu­tik­ken, kan eks­pe­di­en­ten ek­sem­pel­vis fi nde pro­duk­tet i net­bu­tik­ken og be­stil­le det hjem til kun­den med det sam­me. Der­med går kun­den al­drig for­gæ­ves, og bu­tik­ken er sik­ker på, at kun­den kø­ber no­get, for­kla­rer Ma­ri­an­ne Le­vin­sen:

» Det sta­die er vi ik­ke nå­et til i Dan­mark, vi tæn­ker sta­dig me­get kon­ser­va­tivt, når vi åb­ner bu­tik­ker. Al­le bu­tik­ker lig­ner hin­an­den i Dan­mark. Man er nødt til at skil­le sig ud og ram­me en fø­lel­se hos folk. «

Det kan hand­le om den fy­si­ske in­dret­ning af rum­met, men og­så om, hvad man kan der. Nog­le for­sø­ger sig med at kom­bi­ne­re va­resalg med café, hvor du kan sid­de og få kaff e og læ­se avis el­ler uge­bla­de.

Tænk kre­a­tivt

Lo­ne Ras­mus­sen er mar­keds­chef for Dansk Er­hverv. Flek­si­bi­li­tet og net­han­del er kæ­der­nes store styr­ke. De små bu­tik­ker må tæn­ke me­re kre­a­tivt, hvis de kun har den fy­si­ske bu­tik.

» Der er in­gen tvivl om, at man som lil­le bu­tik har svært ved at kon­kur­re­re på pri­sen og åb­ning­sti­der­ne, men en må­de at skil­le sig ud på er ved kun­de­op­le­vel­sen og den per­son­li­ge ser­vi­ce, « si­ger Lo­ne Ras­mus­sen.

På Øster­bro­ga­de lig­ger Carl’s Bar­ber Shop. Her sam­ler man ar­ven op eft er den klas­si­ske bar­bers­hop. Den er et ek­sem­pel på det at kun­ne tæn­ke an­der­le­des og ram­me en stem­ning, me­ner frem­tids­for­sker Ma­ri­an­ne Le­vin­sen.

» De har et gen­nem­gå­en­de tema, hvor man får en an­den be­tje­ning end hos de stør­re fri­sør­kæ­der. Kun­den vil hu­ske det og si­ge det vi­de­re til si­ne ven­ner. Og det er enormt vig­tigt for de små bu­tik­ker, « si­ger Ma­ri­an­ne Le­vin­sen og un­der­stre­ger, at det er ik­ke no­get nyt, at de­tail­han­del ud­vik­ler sig, æn­drer sig. De se­ne­ste år er for­an­drin­ger­ne ba­re sket så hur­tigt, at det kan vir­ke skræm­men­de og over­væl­den­de for nog­le.

Men der er alt­så dem, som hol­der fast, og dem, som kom­mer til. Ind­van­drin­gen har og­så be­ty­det fl ere selv­stæn­di­ge bu­tik­sin­de­ha­ve­re med uden­land­sk bag­grund. Og det er ik­ke kun grønt­hand­le­re, kio­sker og fastfood. Fri­sø­rer, tøj­bu­tik­ker og et­ni­ske su­per­mar­ke­der er an­dre ek­semp­ler i stor­by­er­ne.

BT har væ­ret ude at mø­de fem af dem, som hol­der fast i di­sken. Fæl­les er, at de vil gi­ve kun­der­ne no­get, som de ik­ke kan fi nde hos de store ste­der.

Der er in­gen tvivl om, at man som lil­le bu­tik har svært ved at kon­kur­re­re på pri­sen og åb­ning­sti­der­ne, men en må­de at skil­le sig ud på er ved kun­de­op­le­vel­sen og den per­son­li­ge ser­vi­ce Lo­ne Ras­mus­sen, Dansk Er­hverv

’ Carls Bar­ber Shop’ er så po­pu­lær, at der er to ugers ven­te­tid. Fo­to: Claus Bech

Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.