DE BED­STE NATURMIDLER MOD IR­RI­TA­BEL TARM

BT - - SUNDHED -

1 Pe­ber­myn­te­o­lie In­de­hol­der men­tol, men­ton, ci­ne­ol og an­dre oli­er, der får den glat­te musku­la­tur i for­dø­jel­ses­ka­na­len til at slap­pe af, så man und­går ma­ve­s­mer­ter og op­pu­stet­hed. Fle­re stu­di­er har do­ku­men­te­ret eff ek­ten ved mil­de til­fæl­de af ir­ri­te­ret tarm. Pe­ber­myn­te­o­lie fås som drå­ber el­ler kaps­ler, Do­se­rin­gen er som re­gel 2- 3 drå­ber olie 1- 2 gan­ge dag­ligt i et glas vand. Husk at du ik­ke kan ind­ta­ge æte­ri­ske oli­er, der bli­ver an­vendt til f. eks. massage. Sørg for at kø­be pro­duk­ter, der er eg­net til at ind­ta­ge via mun­den. 2 Mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er ( Pro­bi­o­ti­ka) Kan kø­bes som kaps­ler og skal af­prø­ves i mini­mum fi re uger. De vir­ker kun, mens man ta­ger dem. For­må­let med at bru­ge pro­bi­o­ti­ka er at for­bed­re ba­lan­cen i ma­ve­tarm- ka­na­lens bak­te­ri­e­sam­men­sæt­ning, så tar­men igen fungerer op­ti­malt. En del får det bed­re, men nog­le op­le­ver for­vær­ring af symptomerne. Vir­ker bå­de ved di­ar­ré og for­stop­pel­se. 3 Aloe ve­ra Der fi ndes ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt do­ku­men­ta­tion for en gavn­lig eff ekt ved brug af pro­duk­ter til­sat aloe ve­ra, men der er stu­di­er på vej. Blandt an­det har en ræk­ke sven­ske for­ske­re la­vet for­søg med aloe ve­ra-ek­strakt i pul­ver­form rørt ud i vand. For­sker­ne kun­ne se en ty de­ligt eff ekt på tarm­funk­tio­nen, der be­tød, at for­søgs­per­so­ner­ne fi k fær­re smer­ter. En for­kla­ring kan væ­re den be­tæn­del­ses­hæm­men­de virk­ning, som aloe ve­ra- plan­ten i tid­li­ge­re for­søg har vist sig at ha­ve. I Sve­ri­ge kan man kø­be et pro­dukt kal­det ProIBS med aloe ve­ra, men det er ik­ke god­kendt i Dan­mark. 4 Lop­pe­frøskal­ler Kan vir­ke bå­de mod di­ar­re, veks­len­de aff øring og for­stop­pel­se. Skal­ler­ne in­de­hol­der 95 pct. fi bre. De suger væ­ske ind i tar­men, lin­drer og let­ter aff ørin­gen. For nog­le vir­ker det ik­ke så godt, hvis de ik­ke er op­mærk­som­me på at ind­ta­ge 1,5 - 2 li­ter væ­ske sam­ti­dig. Mid­let kan kø­bes i hånd­køb ( bl. a. mid­let HUSK). Er det ik­ke nok, kan man sup­ple­re med me­di­cin på recept, som f. eks. Mag­nesia, Movi­col el­ler Laxo­be­ral. 5 Low Fod­map Er en diæt, der går ud på at be­græn­se en be­stemt ty pe kul­hy­dra­ter i ko­sten. Diæten er ud­vik­let i Au­stra­li­en og kom til Dan­mark i 2007. Low Fod­map er den mest eff ek­ti­ve be­hand­ling mod ir­ri­ta­bel tarm, som læ­ger og eks­per­ter kan an­be­fa­le. Forsk­ning har vist, at 80 pct. af de per­so­ner, der føl­ger diæten i en pe­ri­o­de på fi re- ot­te uger, vil op­le­ve, at den op­pu­ste­de ma­ve for­svin­der. Du kan læ­se me­re om diæten i ’ Low Fod­map’- bø­ger­ne fra for­la­get Muus­mann. 6 Ibe­ro­gast Be­står af ni for­skel­li­ge ur­ter, som bl. a. kom­men­frø, pe­ber­myn­te­bla­de og ka­mil­le­blomst, som blandt an­det kan be­kæm­pe op­pu­stet­hed, ma­ve­kram­per og su­re op­stød. Du kan ik­ke kø­be pro­duk­tet i Dan­mark, da fi rma­et ik­ke har øn­sket at mar­keds­fø­re det. Men det fås bl. a. i Sve­ri­ge og Tys­kland. Det er for­ment­lig sam­spil­let mel­lem de for­skel­li­ge ur­ter, som gi­ver en af­slap­pen­de eff ekt i tar­men. 7 Hyp­no­se Ved hyp­no­se læ­rer man at slap­pe af i bæk­ken­bund og tarm­mus­k­ler, mens der sam­ti­dig sæt­tes fo­kus på f. eks. hånd­te­ring af stress. En­hver form for stress kan nem­lig ak­ti­ve­re ner­ver, der hæm­mer for­dø­jel­sen. Det er der­for vig­tigt, at man sør­ger for ro og re­gel­mæs­sig­hed i for­bin­del­se med må­l­ti­der og toilet­be­søg. Det er me­nin­gen, at man og­så kan bru­ge hyp­no­se- tek­nik­ker­ne i sin hver­dag og der­ved mind­ske symptomerne ved ir­ri­ta­bel tarm. Fle­re stu­di­er har vist do­ku­men­te­ret eff ekt ved me­to­den. 8 Thea Go Er et na­tur­læ­ge­mid­del af knu­ste sen­neps­bæl­ge til kortva­rig brug ved træg ma­ve og for­stop­pel­se. Te­en ir­ri­te­rer ty ktar­mens slim­hin­de og sti­mu­le­rer der­ved tar­mens be­væ­gel­ser. Du bør kun ind­ta­ge te­en, hvis du ik­ke kan mod­vir­ke for­stop­pel­sen ved at spi­se en fi ber­rig kost. Mid­let kan nem­lig væ­re va­nedan­nen­de, på­vir­ke le­ve­ren og øde­læg­ge tar­mens be­væ­gel­ser. 9 Din livs­stil Der er fl ere fak­to­rer, som kan ha­ve en gavn­lig virk­ning på din ir­ri­tab­le tarm, f. eks.: Mo­tion: kan ik­ke fj er­ne IBS, men har for­ment­lig en gavn­lig ind­fl ydel­se på tar­mens må­de at be­væ­ge sig på. Især ved for­stop­pel­se. Selv små gå­tu­re el­ler gang i højt tem­po kan væ­re eff ek­tivt. Fi­bre: har nor­malt en po­si­tiv ef­fekt på IBS- symp­to­mer. Det fi ndes f. eks. i fø­de­va­rer som kar­to­fl er, gu­le­rød­der og hav­re. Hvis man øger mæng­den af fi bre i sin kost, er det dog me­get vig­tigt at drik­ke me­re væ­ske, for­di der el­lers let­te­re op­står for­stop­pel­se. Vær op­mærk­som på, at nog­le fi bre kan gi­ve luft i ma­ven. I Low Fod­map- bø­ger­ne kan du læ­se me­re om, hvil­ke der især er luft ud­vik­len­de. Kil­de: ’ Low Fod­map di­et - gi­ver ro i ma­ven’, ’ Low Fod­map di­et 3 - lev godt med IBS’, For­la­get Muus­mann, m. fl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.