HVAD ER IBS?

BT - - SUNDHED -

Ir­ri­ta­bel tarm ( IBS/ Ir­ri­tab­le Bowel Syn­dro­me) er en me­get ud­bredt, ik­ke- liv­stru­en­de ma­ve­tarm- syg­dom. Syg­dom­men kan ik­ke på­vi­ses med blod­prø­ver el­ler biop­si­er ( vævsprø­ve), og der fi ndes in­gen hel­bre­den­de me­di­cin. Læ­gen stil­ler di­ag­no­sen ved en ræk­ke un­der­sø­gel­ser, hvor han ude­luk­ker an­dre ty per syg­dom­me, som f. eks. lak­to­se­in­to­le­rans, tarm­kræft , be­tæn­del­se i tar­men og

cøli­aki ( en kro­nisk tarm­syg­dom, hvor ma­dens ind­hold af proteinet glu­ten ik­ke tå­les, red.).

Du skal ha­ve haft symptomerne i me­re end tre må­ne­der, før du kan få di­ag­no­sen. Al­min­de­li­ge symp­to­mer på IBS Fø­lel­sen af ik­ke at væ­re ’ udtømt’ på toilet­tet

Tøm­mer tar­men min­dre end tre gan­ge om ugen el­ler me­re end tre gan­ge om da­gen.

Akut tar­m­udtøm­ning Løs el­ler van­dig aff øring

Spændt/ ud­spilet ma­ve.

Tre ty per IBS

IBS- C: For­stop­pel­se er den pri­mæ­re aff ørings­form.

IBS- D: Di­ar­ré er den pri­mæ­re af­fø­rings­form.

IBS- M: Aff ørin­gen veks­ler mel­lem for­stop­pel­se og di­ar­ré. Kil­de: ’ Low Fod­mapv di­et- gi­ver ro ma­ven’ ( for­la­get Muus­mann).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.