BRØD­RE­ME­NIG­HE­DEN OG CHRI­STI­ANS­FELD

BT - - HISTORIE - Kil­de: Kol­ding Kom­mu­ne

Med­lem­mer af Brød­re­me­nig­he­den: I ver­den: 1,3 mio. I Eu­ro­pa: 25.000 I Dan­mark: 400 I Chri­sti­ans­feld: 150 Det om­rå­de, hvor Brødrekir­ken har flest med­lem­mer, er i Afri­ka, hvor om­kring en mil­li­on men­ne­sker har til­slut­tet sig Brød­re­me­nig­he­den. Ud­over Chri­sti­ans­feld er der byg­get 26 an­dre by­er ef­ter den her­rn­hu­ti­ske by­plan. Men Chri­sti­ans­feld er den bedst be­va­re­de. Den vel­be­va­re­de by­plan og au­ten­ti­ci­tet med hu­se i gu­le sten med rødt teg­l­tag er byg­get i en sær­lig hånd­værks­mæs­sig kva­li­tet, der i ar­ki­tek­tu­ren ud­tryk­ker en­kel­hed og har­moni. By­ens in­dret­ning vi­ser me­nig­he­dens so­ci­a­le struk­tu­rer, som rum­me­de sær­li­ge funk­tio­ner med kor­hu­se for ugif­te mænd, kvin­der og en­ker, fa­mi­lie­hu­se, sko­ler og værk­ste­der m. v. Alt var ind­ret­tet, så me­nig­he­den kun­ne leve et fæl­les og en­kelt liv i by­en. Stør­ste­delen af by­ens hi­sto­ri­ske hu­se er be­va­ret i dag. Brød­re­me­nig­he­den fin­des på fem kon­ti­nen­ter i 50 for­skel­li­ge lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.