Græsk dra­ma til det sid­ste

Le­der­ne for de 19 lan­de i eu­ro- grup­pen for­hand­le­de sta­dig sent i aft es

BT - - NYHEDER - Jo­nas Høy Bruun jo­hb@ bt. dk

EU­RO ker­ne skal ha­ve gen­nem­ført lovæn­drin­ger­ne.

Da den­ne ud­ga­ve af BT gik i tryk­ken, sad eu­rozo­nens 19 stats- og re­ge­rings­le­de­re - her­un­der græ­ske Ale­xis Tsi­pras - og for­hand­le­de om fi nans­mi­ni­stre­nes ud­spil til Græken­land.

Iføl­ge fl ere in­ter­na­tio­na­le me­di­er er det et do­ku­ment på 12 punk­ter, eu­ro­grup­pen ønSå­le­des har eu­rozo­nens fi - sker at se Græken­land hand­le nans­mi­ni­stre sam­let på.et do­ku­ment med en li­ste på 12 Tsi­pras og co. skal alt­så punk­ter, som man øn­sker, at ha­ve god­kendt punk­ter­ne Græken­land får re­for­me­ret, i det græ­ske par­la­ment al­før en hjæl­pe­pak­ke kan kom­le­re­de ons­dag, men til trods me på ta­le. for den me­get kor­te de­ad­li­ne

Sam­ti­dig slog Fin­lands var Ale­xan­der Stubb fortrøst­fi nans­mi­ni­ster Ale­xan­der nings­fuld eft er fi nans­mi­niStubb i går eft er­mid­dag fast, stre­nes mø­de. at der er sat en de­ad­li­ne til » He­le pak­ken skal god­kenons­dag den 15. juli, hvor græ- des af bå­de den græ­ske re­ge-

Det er ik­ke små­ting, Ale­xis Tsi­pras og re­sten af hans re­ge­ring skal ha­ve trum­fet igen­nem i det græ­ske par­la­ment, hvis Græken­land vil op­nå støt­te til en tred­je hjæl­pe­pak­ke.

ring og det græ­ske par­la­ment, og der­næst vil vi se nær­me­re på det, « sag­de Ale­xan­der Stubb.

Han til­fø­je­de, at man har ’ gjort store frem­skridt’:

» I mi­ne øj­ne har vi sendt en god og am­bi­tiøs plan vi­de­re til stats­le­der­ne, « sag­de Ale­xan­der Stubb.

End­nu en hjæl­pe­pak­ke

De 19 stats­le­de­re skal på de­res mø­de be­slut­te, om græker­ne kan få end­nu en hjæl­pe­pak­ke til en vær­di af mindst 400 mil­li­ar­der kro­ner over de næ­ste tre år og und­gå stats­ban­kerot og en exit fra eu­ro­en.

Iføl­ge Reu­ters hed­der det di­rek­te, at der på ar­bejds­mar­ke­det skal fo­re­ta­ges stren­ge re­vur­de­rin­ger af overenskomst­for­hand­lin­ger, kamp- skridt og kol­lek­ti­ve af­ske­di­gel­ser. Det hed­der vi­de­re, at æn­drin­ger­ne skal byg­ge på in­ter­na­tio­nal og eu­ro­pæ­isk prak­sis.

Pen­sions­al­de­ren skal op

Blandt an­dre ho­ved­punk­ter fra pla­nen kan næv­nes, hvad der be­teg­nes som am­bi­tiø­se pen­sions­re­for­mer. Det har al­le­re­de væ­ret frem­me, at pen­sions­al­de­ren i Græken­land skal op til 67 år.

Sam­ti­dig skal pri­va­ti­se­rings­re­for­mer sæt­te skub i in­ve­ste­rin­ger. Det gæl­der for ek­sem­pel pri­va­ti­se­ring af el­trans­mis­sions­net­tet.

Iføl­ge do­ku­men­tet skal pri­va­ti­se­rin­ger styr­kes mar­kant, og der skal ud­ar­bej­des en plan for, hvor­dan pri­va­ti­se­rin­gen sty­res.

Til det for­mål skal der ned­sæt­tes en ar­bejds­grup­pe med Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond, Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank og EU- Kom­mis­sio­nen, som skal kom­me med for­slag til gen­nem­fø­rel­sen.

Sam­men med ind­gre­be­ne på ar­bejds­mar­ke­det vil det for­ment­lig væ­re punk­ter, som græker­ne i bred al­min­de­lig­hed vil ha­ve svært ved at slu­ge, for­di det iføl­ge avi­sen The Gu­ar­di­an vil bli­ve set som tegn på, at eu­ro­lan­de­ne får øget ind­fl ydel­se på in­ter­ne græ­ske for­hold.

Blandt de til­tag, der iføl­ge do­ku­men­tet og­så skal gen­nem­fø­res, er æn­drin­ger i den græ­ske de­tail­han­del. Her skal der ind­fø­res søn­dag­så­bent, og sam­ti­dig skal apo­te­ker­nes ejer­for­hold æn­dres.

Un­der en pau­se i for­hand­lin­ger­ne får Græken­lands pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras ( til høj­re) en slud­der med Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel og Frank­rigs præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de ( med ryg­gen til). Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.