Vi er et split­tet folk

BT - - DEBAT - KLØF­TER Fre­de­riks­berg

An­ders Lange

Eft er valg­kam­pen har de­bat­tø­rer ita­le­sat en split­tel­se mel­lem København og ud­kants­dan­mark. Der er dog fl ere bryd­nin­ger un­der­vejs i sam­fun­det.

Jeg kør­te for­le­den med bus 5A i København, og da vi kør­te for­bi mo­ske­en på Rovsings­ga­de, hør­te jeg en mor for­tæl­le sin voks­ne dat­ter, at hun ik­ke kun­ne for­stå, hvor­for ’ de’ skul­le hav­de en moské. Jeg kun­ne ik­ke la­de væ­re med at ven­de mig om og for­tæl­le, at det er for­di, der er mus­li­mer i Dan­mark, som har brug for et sted til de­res tro. Ek­semp­let er en il­lu­stra­tion af kløft en mel­lem ’ os’, som for­står glo­ba­li­se­rin­gen, og ’ dem’, der ik­ke kan el­ler vil for­stå den. Split­tel­sen blom­strer og­så in­ter­nt i København.

Der er imid­ler­tid en li­ge så stor split­tel­se mel­lem ’ os’ og det min­dre­tal af per­so­ner med mus­lim­sk bag­grund, som vi ita­le­sæt­ter, at vi for­står. Vi for­tæl­ler vidt og bredt om glæden ved det mul­ti­kul­tu­rel­le sam­fund, men vo­res om­gangskreds er be­græn­set til per­so­ner med sam­me so­ci­a­le og kul­tu­rel­le bag­grund.

Strengt ta­get er der og­så en split­tel­se mel­lem den in­tel­lek­tu­el­le klas­se, hvor nog­le fak­tisk for­sø­ger at læ­re folk fra an­dre sam­fundslag at ken­de, og så dem, der blot ana­ly­se­rer ud­vik­lin­gen ( som mig selv).

Det er sjæl­dent, at vi fak­tisk spør­ger folk, om de har in­ter­es­se i hin­an­dens livs­form. Hvem si­ger, at al­le har lyst til, at gå på Aros el­ler Lou­i­si­a­na, og hvem si­ger, at al­le har lyst til at gå i Ci­ne­maxx på Fi­ske­tor­vet.

Det er dog pro­ble­ma­tisk, når uvi­den­hed el­ler for­skel­li­ge in­ter­es­ser fø­rer til in­to­le­ran­ce. Det er net­op, hvad vi ser nu. Vi øn­sker, at men­ne­sker ulig os selv ik­ke kom­mer til Dan­mark. Vi øn­sker, at folk med an­dre in­ter­es­ser bli­ver li­ge­som os selv. Det er ik­ke for­skel­lig­he­der­ne i Dan­mark, som er pro­ble­met. Det er der­i­mod in­to­le­ran­cen over for for­skel­lig­he­den, som får vo­res sam­fund til at slå rev­ner.

Nør­re­bro er et af de mest mul­tiet­ni­ske om­rå­der i DK. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.