Ja, fald vil boo­ste dansk han­del

BT - - DEBAT - Po­li­tisk kon­su­lent, Dansk Er­hverv

et højt af­gift sni­veau i Dan­mark, og det be­ty­der, at rig­tig man­ge dan­ske­re ta­ger til Tys­kland for at hand­le ved græn­sen. Hvis man sæn­ker nog­le af af­gift er­ne, vil det væ­re med til at mind­ske græn­se­han­de­len. Halv­de­len af de dan­ske hus­stan­de kø­rer mindst en gang om året til græn­sen for at hand­le, og hvis den han­del brin­ges til Dan­mark, vil det gi­ve øget om­sæt­ning til den dan­ske de­tail­han­del. Det vil og­så be­ty­de, at der vil bli­ve be­talt den re­ste­ren­de

VI HAR GE­NE­RELT

spi­ri­tus­af­gift og moms på va­rer, som så bli­ver købt i Dan­mark, hvil­ket gi­ver fl ere pen­ge i statskas­sen. En­de­lig er der mil­jø­eff ek­ten, for­di fær­re vil kø­re så langt frem og tilbage.

at få ned­bragt al­ko­ho­lind­ta­get, men der må man ba­re si­ge, at spi­ri­tus el­ler an­den form for al­ko­hol, som er købt i Tys­kland, er ik­ke me­re sundt end det, man kan kø­be i Dan­mark. Det er de sam­me va­rer. Vi har la­vet lø­ben­de un­der­sø­gel­ser af, hvor­vidt de, der hand­ler ved græn­sen, har ten­dens til et mer­for­brug. Det har om­kring hver tred­je,

DET ER VIG­TIGT

for­di man kø­ber stør­re ind der­ne­de, og der­for har det stå­en­de let­te­re til­gæn­ge­ligt der­hjem­me. I 2003, da man sidst sæn­ke­de af­gift en, faldt for­bru­get fak­tisk, så man kan ik­ke uden vi­de­re si­ge, at la­ve­re af­gift er vil gi­ve et øget for­brug.

ste­der, hvor folk kø­rer til Tys­kland og kø­ber va­rer, der i Dan­mark har hø­je af­gift er, for at vi­de­re­sæl­ge det. Det er bå­de blandt pri­va­te og i kio­sker og grønt­hand­ler. Det er et re­la­tivt stort pro­blem, som et fald i spi­ri­tus­af­gif­ten og­så vil kun­ne dæm­me op for.

MAN FIN­DER MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.