Nej, vi drik­ker al­le­re­de ri­ge­ligt

BT - - DEBAT - Fi­nans - og sund­heds­ord­fø­rer ( SF)

har ri­ge­ligt med al­ko­hol­pro­ble­mer i Dan­mark, og så sent som i går så jeg i Brugs­en, at man kan få en fl aske vod­ka for 60 kr. Jeg har svært ved at se, at det skal fl yt­te det store, at vi sæn­ker spi­ri­tuspri­ser­ne. Da man æn­dre­de pri­sen i be­gyn­del­sen af 00er­ne, var der en re­la­tivt stor for­skel, men hvis man al­le­re­de kan kø­be en fl aske vod­ka til 60 kr., er det fak­tisk ret bil­ligt at kø­be hård spi­ri­tus, og jeg har ær­lig talt svært ved at se ar­gu­men­tet for, hvor­for det

JEG SY­NES, VI

even­tu­elt skul­le væ­re spe­ci­elt godt, hvis en fl aske vod­ka skul­le ned at ko­ste 50 el­ler 40 kr.

af­gift er­ne vil og­så be­ty­de no­get i for­hold til, at vi dan­ske­re har et al­ko­hol­for­brug, som år eft er år sæt­ter ver­dens­re­kord blandt de un­ge. Vi har ge­ne­relt en ud­for­dring med, at vi har et højt al­ko­hol­for­brug, og der­for me­ner jeg, at der er me­get me­re for­nuft i, at folk be­nyt­ter no­get med en la­ve­re al­ko­hol­pro­cent, som f. eks. øl, hvis de en­de­lig skal ny­de spri­tus. Det er yder­li­ge­re som oft est dansk pro­du­ce­ret.

ET FALD I

en fl aske Ouzo med hjem fra char­ter­rej­sen, og det vil ik­ke æn­dre sig mar­kant med et pris­fald på spi­ri­tus i Dan­mark. Al­le græn­se­han­dels­rap­por­ter, der bli­ver la­vet, vi­ser des­u­den, at Dan­mark net­to har en ind­tægt på græn­se­han­de­len. Så det er ik­ke spe­ci­elt ne­ga­tivt for det dan­ske stats­bud­get, for al­le­re­de i dag er det så­dan, at nord­mænd og sven­ske­re kø­ber spi­ri­tus i Dan­mark, og hvis man skul­le sæn­ke pri­ser­ne, vil­le det og­så be­ty­de fær­re kro­ner fra den han­del. Så den øko­no­mi­ske for­del er ik­ke stor ift . de sund­heds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser.

MAN­GE KØ­BER F. EKS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.