AT GOOG­LE SIG TIL AK­TIND­SIGT ’’

BT - - DEBAT -

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pinds ny­an­sat­te per­son­li­ge rå­d­gi­ver kun­ne må­ske ba­ne vej­en, hvis el­lers der var fri ba­ne. Martin Ru­by kom­mer fra et chefj ob i Goog­le og ken­der vel­sag­tens til en smut­vej el­ler to i sø­ge­op­ti­me­ring på svært til­gæn­ge­lig in­for­ma­tion. Det gæl­der sik­kert og­så omvendt, at man fra sam­me hold kan be­svær­lig­gø­re søg­ning på do­ku­men­ter, man helst vil und­gå til­fl yder off ent­lig­he­den. NU KAN MAN i sa­gens na­tur ik­ke goog­le sig til ak­tind­sigt. Og Martin Ru­bys an­sæt­tel­se per 1. au­gust be­ror på an­dre kom­pe­ten­cer end Goog­le- al­go­rit­mer, for­stås, men så­dan i over­ført be­tyd­ning et me­get godt bil­le­de på, at den så­kald­te mi­ni­ster­be­tje­ning i den se­ne­ste uges tid igen har væ­ret ud­sat for vold­som kri­tik i for­hold til mang­len­de off ent­lig ind­sigt i den. OG­SÅ SOM EN ud­lø­ber af, at re­ge­rin­gen har valgt at drop­pe Irak- kom­mis­sio­nen, for­di der i egen op­fat­tel­se er ble­vet fe­jet helt rent in­de un­der gulv­tæp­pet. El­ler som Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer på om­rå­det Jakob El­le­mann- Jen­sen for­mu­le­re­de det: ’ Nu har vi talt nok om den Irak- krig’. Alt­så, der var ik­ke me­re at kom­me eft er. DET VAR DER så må­ske nok al­li­ge­vel, da det se­ne­st har vist sig, at for­sva­ret un­der VK- re­ge­rin­gen hav­de et hem­me­ligt sam­ar­bej­de med det ame­ri­kan­ske sik­ker­heds­fi rma Bla­ck­wa­ter, selv­om for­sva­ret har slå­et på, at man net­op ik­ke ar­bej­de­de sam­men med pri­va­te sik­ker­heds­fi rma­er i Irak. Da Jyl­lands- Po­sten for­søg­te sig med ak­tind­sigt i et do­ku­ment fra 2007 om da­væ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­des vi­den om pro­blem­stil­lin­gen, fi k man med den to år gam­le og om­dis­ku­te­re­de off ent­lig­heds­lov i hån­den blankt af­slag med til­ba­ge­vir­ken­de kraft . IK­KE AT AF­SLA­GET er helt sort, for den prak­sis kun­ne man vel for­ven­te. Jeg faldt over et twe­et fra en SF- po­li­ti­ker, som jeg med skam må in­drøm­me har glemt, hvem var. Men hold­nin­gen og re­ak­tio­nen på ak­tind­sigt- af­sla­get gik i ret­ning af, at det ik­ke li­ge var me­nin­gen med at læg­ge stem­mer til off ent­lig­heds­lo­ven. Mens man vel at mær­ke sad i re­ge­ring. Næh, men hvad hav­de I reg­net med? Når in­ten­tio­nen bag væ­sent­lig lov­giv­ning af­sted­kom­mer mu­lig­he­den for magt­fuld­kom­ment magt­mis­brug, er det kun et spørgs­mål om tid, før det fi nder sted. Kald det ba­re mag­tens ar­ro­gan­ce. DANSK FOL­KE­PAR­TI LAG­DE ik­ke stem­mer til i sin tid, men sy­nes på bag­kant af val­get ik­ke syn­der­lig stemt for at rul­le lov­giv­nin­gen tilbage. Li­be­ral Al­li­an­ce ras­ler lidt med sab­len. Me­di­e­ord­fø­rer Met­te Bo­ck kal­der den se­ne­ste an­ven­del­se af loven for et de­ci­de­ret rets­sik­ker­heds­mæs­sigt pro­blem. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne af­ven­ter den eva­lu­e­ring af off ent­lig­heds­lo­ven af om­buds­man­den i 2017, der blev til­fø­jet lov­giv­nin­gen. ALT IMENS DANSK Jour­na­list­for­bund op til val­get og se­ne­st med en ind­ledt mø­de­ræk­ke blandt for­trins­vis prak­ti­se­ren­de jour­na­li­ster, der har off ent­lig­heds­lo­ven tæt in­de på ar­bejds­hver­da­gen, ind­ta­ger lob­byi­ster­nes rolle i sa­gens in­si­ste­ren­de tje­ne­ste. Den rolle er der god grund til at for­stær­ke. El­ler hvem ved, må­ske Sø­ren Pind og hans nye per­son­li­ge rå­d­gi­ver i Justits­mi­ni­ste­ri­et ar­bej­der på no­get sø­ge­op­ti­me­ring i for­hold til ak­tind­sigt? Næp­pe...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.