Hvor­dan har re­ge­rin­gen kla­ret de før­ste uger?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.03 DE ER NÅ­ET LANGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.19 SKIDT FOR DE SVA­GE­STE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.33 FÅ FLYGT­NIN­GE, JA TAK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.27

Godt, Løk­ke vi­ser hand­le­kraft

Skidt, Løk­kes re­ge­ring er for svag

5.337 stem­mer på bt. dk

IK­KE MAN­GE RESULTATER

Ca­mil­la Ale­xan­der­sen

Hvad har de over­ho­ve­det kla­ret an­det end at væ­re usym­pa­ti­ske over for fl ygt­nin­ge? Lang næ­se til de­res væl­ge­re.

Sucie Bi­no

Jeg er helt til­freds. Ind­til nu har de nå­et me­re, end rød stue nå­e­de på fi re år, så hvis den­ne re­ge­ring får ba­re halvt så lang le­ve­tid som den for­ri­ge, så ser det lyst ud for frem­ti­den.

Hel­le Høst

Her gik jeg og tro­e­de, der ik­ke var den store for­skel på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre, men så kom det da på plads. Der er lagt op til en for­fær­de­lig tid for Dan­marks sva­ge­ste, mens de, Løk­ke fed­ter for og be­ta­les af, kan fort­sæt­te i over­ha­lings­ba­nen. Det er mag­tar­ro­gan­ce, at man så­dan skyn­der sig at kø­re tom­hjer­te­de for­slag igen­nem in­den som­mer­fe­ri­en – en fuld­stæn­dig li­ge­gyl­dig­hed over­for sam­fun­dets sva­ge­ste, mu­lig­gjort af DF m. fl . Der er sket svigt fra rig­tig man­ge si­der!

Lis­beth Fre­de­rik­sen

Nog­le bli­ver nødt til at sæt­te en stop­per for fl ygt­nin­ge­strøm­men, og det prø­ver re­ge­rin­gen på. Dan­mark har ik­ke pen­ge­træ­er, man ba­re kan gå og pluk­ke af. Hvis Dan­mark skal ta­ge imod al­le de fl ygt­nin­ge, der kom­mer her­til, vil vi hur­tigt bli­ve et fat­tigt land, for fl ygt­nin­ge ko­ster kas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.