BE­SYN­DER­LIGT

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

IDEHISTORIK

Det al­ler­bed­ste vil­le væ­re en tekst fra Bjar­ne Ri­is selv, hvor han læg­ger al­le de kort på bor­det, som hans søn Tho­mas ef­ter­ly­ser.

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra An­ti Do­ping Dan­marks di­rek­tør ef­ter Tho­mas Ri­is’ søn­dags- kronik i dag­bla­det Po­li­ti­ken. Tho­mas Ri­is er cy­kel­ryt­ter, læ­ser ide­hi­sto­rie på Aar­hus Uni­ver­si­tet - og søn af Bjar­ne Ri­is.

I kro­nik­ken pe­ger Bjar­ne Ri­is’ æld­ste søn blandt an­det på pro­ble­mer­ne ved at fæl­de moral­ske dom- me over an­dre. Uden at ken­de det ful­de bil­le­de.

» Jeg er enig med ham i grund­syns­punk­tet. At al moral skal be­døm­mes i en kon­tekst. Men når det er sagt, så sy­nes jeg, det vir­ker be­syn­der­ligt. Jeg vil­le hel­le­re ha­ve haft en kronik fra Bjar­ne Ri­is, hvor han for­kla­rer det he­le i den kon­tekst, som søn­nen ef­ter­ly­ser. Jeg vil vove den på­stand, at Bjar­ne Ri­is har haft rig mu­lig­hed for at gø­re net­op det, « si­ger Mi­cha­el Ask, di­rek­tør for An­ti Do­ping Dan­mark, der for ny­lig ud­gav en stor rap­port om do­ping i mo­der­ne dansk cy­kel­sport.

Ide­hi­sto­rie- stu­de­ren­de

Al­le­re­de tid­ligt søn­dag fløj kro­nik­ken fra Tho­mas Ri­is gen­nem de so­ci­a­le me­di­er. Som et kryd­ser­mis­sil ar­me­ret med ord. Mas­ser af ord. Det er en lang - og velskre­vet - kronik, som den idéhi­sto­rie- stu­de­ren­de Team Tre­for Blue Wa­ter- cy­kel­ryt­ter har be­gå­et. Det er de fle­ste eni­ge om.

’ Folk har skræm­men­de mar­kan­te hold­nin­ger til ting, de ik­ke ved no­get om. Jeg vil her for­sø­ge at ap­pel­le­re til en for­stå­el­se af, hvil­ke be­græns­nin­ger vi står med, når vi sø­ger at fæl­de en moralsk dom over an­dre, og til det­te tje­ner min fars si­tu­a­tion som et glim­ren­de ek­sem­pel,’ skri­ver Tho­mas Ri­is.

Han på­pe­ger blandt an­det, at cy- kel­spor­tens me­ka­nis­mer har med­vir­ket og tvun­get Bjar­ne Ri­is til un­der­vejs at bru­ge en nød­løgn om sin vi­den om do­ping. Her sam­men­lig­ner han det med en bi­list, der kø­rer 10 km/ t for stærkt på mo­tor­vej­en.

’ Fo­re­stil dig så, at du bli­ver stop­pet af po­li­ti­et, som si­ger: Jeg kun­ne ik­ke rig­tigt må­le din ha­stig­hed, men hvis du kør­te for stærkt, så ta­ger jeg dit kø­re­kort. Sååh, kør­te du for stærkt? Øøh, nej, sva­rer du så.’

’ Jeg er klar over, at det­te ek­sem­pel i for­hold til do­ping­pro­ble­ma­tik­ken er ka­ri­ke­ret, men ik­ke de­sto min­dre me­ner jeg, at vi bør få øj­ne­ne op for, hvil­ke for­ud­sæt­nin­ger vi står med for at be­døm­me an­dre,’ skri­ver Tho­mas Ri­is.

Her­ef­ter ar­gu­men­te­rer han blandt an­det for, at be­kæm­pel­sen af do­ping- pro­ble­ma­tik­ken vil­le få

Mi­cha­el Ask fra An­ti Do­ping Dan­mark vil­le hel­le­re ha­ve læst en kronik, hvor Bjar­ne Ri­is for­kla­re­de det he­le. Fo­to: Scan­pix Tho­mas Ny­bo Ri­is ( i mid­ten) med far Bjar­ne og bror Jes­per ved Tour de Fran­ce 2011. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.