T, RI­IS- JU­NI­OR

BT - - NYHEDER -

bed­re kår, hvis for­stå­el­sen og nu­an­cer­ne fik bed­re plads. Frem for hyste­risk at stemp­le folk som hel­te el­ler skur­ke.

’ Ham Bjar­ne’

’ Der er græn­ser for, hvor klart og di­stinkt no­get me­get kom­plekst kan for­mid­les. Må­ske kan det væ­re en af år­sa­ger­ne til, at ’ ham Bjar­ne’ har så svært ved at åb­ne mun­den. For hvis no­get kom­plekst for­mid­les, som om det er en­kelt og sim­pelt, og det­te får lov til at ud­gø­re den he­le sand­hed, så mis­re­præ­sen­te­rer man må­ske vir­ke­lig­he­den,’ skri­ver Tho­mas Ri­is, der er Bjar­ne Ri­is’ æld­ste søn.

Ri­is- ju­ni­or har en po­in­te, me­ner Ver­ner Møl­ler, der er pro­fes­sor ved Cen­ter for Idræt på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

» Han har fat i no­get, når det hand­ler om pres­sens dæk­ning af do­ping- spørgs­må­let. Den er far­vet i sort- hvid og uden plads til ret man­ge nu­an­cer. Der er hel­te og skur­ke, så­dan er det, « si­ger Ver­ner Møl­ler, der blandt an­det har skre­vet bo­gen ‘ Løgn over løgn’ om Mi­cha­el Ras­mus­sens Tour de Fran­ce- exit.

På den an­den si­de er der en ræk­ke spørgs­mål, som Tho­mas Ri­is ik­ke går ind i. Blandt an­det om det og­så var nød­ven­digt for Bjar­ne Ri­is in­di­rek­te at be­skyl­de Mi­cha­el Ras­mus­sen for at fi­f­le med de for­bud­te stoffer i sin tid, ly­der det fra Ver­ner Møl­ler.

» Hvad er det for en moral? Var det no­get, sy­ste­met tvang Bjar­ne Ri­is til at si­ge den­gang, da Mi­cha­el Ras­mus­sen blev smidt ud af Tour de Fran­ce. «

Iføl­ge Ver­ner Møl­ler ret­ter Tho­mas Ri­is’ kronik end­nu en­gang spot­ly­set mod den 51- åri­ge fa­der.

» Hvis Bjar­ne Ri­is vir­ke­lig vil hjæl­pe cy­kel­spor­ten, som man for­nem­mer hans søn sy­nes vil­le væ­re en god idé, hvor­for for­tæl­ler han så ik­ke alt det, der er fo­re­gå­et i sin tid. Det kun­ne han godt gø­re nu. Der er nog­le eti­ske over­vej­el­ser, som ide­hi­sto­ri­ke­ren in spe be­kvemt går for­bi. For at fast­hol­de den go­de, men lil­le, po­in­te i det store bil­le­de: At det selv­føl­ge­lig er sy­ste­met, den er gal med. «

Tho­mas Ri­is ar­gu­men­te­rer for, at bå­de pres­sen og de mo­der­ne do­pin­gjæ­ge­re i sid­ste en­de sa­bo­te­rer mu­lig­he­der­ne for at kom­me do­pin­gen til livs ved at gø­re et ‘ kul­tu­relt pro­blem’ til et spørgs­mål om en­kelt­per­so­ner. Hel­te el­ler skur­ke.

’ Det gæl­der ge­ne­relt i vo­res sam­fund, at nog­le grund­læg­gen­de for­ud­sæt­nin­ger for pro­blem­løs­ning går tabt, når vi væl­ger at sim­pli­fi­ce­re og kon­kre­ti­se­re pro­ble­mer til for­enk­le­de svar el­ler et for el­ler imod,’ skri­ver han.

Mi­cha­el Ask, til­skyn­der An­ti Do­ping Dan­mark of­fent­lig­he­den til at fæl­de dom­me?

» Der er man­ge hold­nin­ger i det her. Jeg er ik­ke ude på at fæl­de moral­ske dom­me, men me­re in­ter­es­se­ret i at få sand­he­den på bor­det, så vi kan læ­re af den. Så vi fremad­ret­tet kan ta­le om, hvil­ken moral der skal her­ske. «

Tavs­he­dens lov

Her er ‘ omer­ta’, den så­kald­te tavs­he­dens lov, hvor cy­kel­ryt­ter­ne kun for­tæl­ler det mest nød­ven­di­ge, en af de stør­re for­hin­drin­ger på vej­en, for­tæl­ler han.

» Så læn­ge det er den, der hersker - at man ik­ke skal si­ge me­re, end man er nødt til at in­drøm­me - så er det svært at kom­me vi­de­re. «

BT har for­søgt at få ud­dy­ben­de kom­men­ta­rer fra Tho­mas Ri­is, men det er ik­ke lyk­ke­des.

Læs i Sporten:

LE­DER SI­DE 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.