Godt gå­et, knægt

BT - - NYHEDER -

AP­PLAUS

Der er ro­sen­de ord fra Saxo Bank- rig­mand og cy­kel­sponsor Lars Sei­er Chri­sten­sen til Bjar­ne Ri­is’ æld­ste søn.

Tho­mas Ri­is skrev søn­dag en kronik i Po­li­ti­ken, hvor han blandt an­det ‘ stil­ler spørgs­mål ved vo­res eg­ne for­ud­sæt­nin­ger for at vur­de­re an­dres moral­ske in­te­gri­tet’.

Her bru­ger han sin egen far, Bjar­ne Ri­is, som ek­sem­pel. Kro­nik­ken får en vir­tu­el klapsal­ve på Fa­ce­book fra Lars Sei­er Chri­sten­sen, der er den ene af rig­mands­ban­ken Saxo Banks grund­læg­ge­re - og des­u­den en man­ge­årig sponsor af cy­kel­hol­det, der tid­li­ge­re var ejet af Bjar­ne Ri­is.

’ Bravo, Tho­mas! Ik­ke en for­svarsta­le, men en so­lid kom­men­tar til vær­di­er, be­slut­nin­ger og kon­tekst. Og alt for nem­me for­døm­mel­ser’, skri­ver han på sin si­de på det so­ci­a­le me­die Fa­ce­book.

Lars Sei­er, Saxo Bank, er be­gej­stret for kro­nik­ken Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.