’’

Dan­sker­ne væg­ter øko­no­mi frem­for hen­sy­net til mil­jø­et, når de over­ve­jer at in­ve­ste­re i grøn ener­gi, vi­ser ny un­der­sø­gel­se

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ben­ny Hebs­gaard, ener­gi­rå­d­gi­ver, NRGI

Det øko­no­mi­ske in­ci­ta­ment er af­gø­ren­de for dan­sker­nes lyst og vil­je til at gå al­ter­na­ti­ve ve­je for mil­jø­ets skyld

GRØNT HÅB

Et stort fler­tal af den dan­ske be­folk­ning har lyst til at in­ve­ste­re i ved­va­ren­de og mil­jø­ven­lig ener­gi.

Men det er ik­ke al­tid, at det er hen­sy­net til kli­ma­et, der er den pri­mæ­re år­sag til de grøn­ne in­ve­ste­rin­ger i for ek­sem­pel sol­cel­ler el­ler en var­me­pum­pe.

En un­der­sø­gel­se, som YouGov har gen­nem­ført for ener­gi­sel­ska­bet NRGI og ban­ken Spar Nord, vi­ser, at 80 pro­cent af dan­ske bo­li­ge­je­re over­ve­jer at in­ve­ste­re i kli­ma­ven­li­ge ener­gikil­der, for­di det kan be­ta­le sig rent øko­no­misk.

Vil ha­ve øko­no­misk gu­lerod

65 pro­cent sva­rer, at mil­jø­et og­så har be­tyd­ning for de­res tan­ker om at in­ve­ste­re grønt.

» Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at det ik­ke al­tid er nok, at tin­ge­ne er grøn­ne. Der skal og­så ger­ne væ­re en øko­no­misk gu­lerod. Og er der det, så er folk klar på at æn­dre for­brugs­møn­ster, « si­ger Martin Lund- holm, der er che­f­a­na­ly­ti­ker i Spar Nord. Martin Lund­holm me­ner, at dan­sker­nes pri­vat­for­brug sta­dig er præ­get af fi­nanskri­sen og den ef­ter­føl­gen­de lavvækst. Det er og­så med til at sæt­te det øko­no­mi­ske hen­syn højt på pri­o­ri­te­rings­li­sten.

Ener­gi­rå­d­gi­ver Ben­ny Hebs­gaard fra NRGI har be­mær­ket æn­drin­gen i sal­get af sol­cel­ler. Ef­ter­spørgs­len ef­ter pri­va­te sol­cel­le­an­læg er stort set for­s­vun­det, ef­ter en støt­te­o­rd­ning blev sløj­fet i 2012.

» Ek­semp­let med ud­bre­del­sen af sol­cel­le­an­læg il- lu­stre­rer, at det øko­no­mi­ske in­ci­ta­ment er af­gø­ren­de for dan­sker­nes lyst og vil­je til at gå al­ter­na­ti­ve ve­je for mil­jø­ets skyld, « si­ger Ben­ny Hebs­gaard.

Af­gif­ter på­vir­ker køb

Omvendt er sal­get af mil­jø­ven­li­ge bi­ler ste­get mar­kant, ef­ter en af­gifts­æn­dring har gjort de fir­hju­le­de mi­ni­bi­ler bil­li­ge­re.

» Det er et godt ek­sem­pel på en dis­po­si­tion, hvor vi for­e­ner øko­no­mi­ske hen­syn og mil­jøhen­syn, uan­set hvad der så væg­ter tun­gest i for- hold til købs­be­slut­nin­gen, « si­ger Martin Lund­holm fra Spar Nord.

De dan­ske­re, der ik­ke går med pla­ner om at kø­be mil­jø­ven­li­ge ener­gikil­der, an­gi­ver iføl­ge un­der­sø­gel­sen pri­sen som den pri­mæ­re år­sag til den mang­len­de in­ter­es­se. Der er dog sam­men­lagt næ­sten al­tid pen­ge at hen­te, for­kla­rer Ben­ny Hebs­gaard.

» Hel­dig­vis er det og­så så­dan i de fle­ste til­fæl­de, at det på lang sigt er en god in­ve­ste­ring at tæn­ke grønt, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.