NU ER LA­MA­RA OG­SÅ DØD

BT - - NYHEDER - Pe­ter Schwarz- Ni­el­sen psch@ ber­ling­s­ke. dk

TRAGEDIE

Et bil­u­lyk­ke og et ko­los­salt svigt fra det skot­ske po­li­ti har kræ­vet end­nu et of­fer.

’ Min sø­ster er li­ge død.’

Så­le­des skri­ver Martin Bell, bror til den nu af­dø­de La­ma­ra Bell, tid- ligt søn­dag mor­gen på sin Fa­ce­book- pro­fil.

Ale­ne­mor til to

Søste­ren mi­ste­de for en uge si­den sin kæ­re­ste i en bil­u­lyk­ke, hvor hun selv var in­vol­ve­ret. Selv lå hun kvæ­stet i bi­len i tre da­ge, in­den po­li­ti­et ryk­ke­de ud. Si­den har hun kæm­pet for li­vet på ho­spi­ta­let. Og måt­te alt­så nu og­så selv la­de li­vet.

La­ma­ra Bell var ale­ne­mor til to. En dat­ter på 9 og en søn på 5. Hun blev sam­men med kæ­re­sten Jo­hn Yu­ill ef­ter­lyst sid­ste søn­dag. Se­ne­re søn­dag modt­og po­li­ti­et et opkald fra en bi­list om en bil­u­lyk­ke. Men an­mel­del­sen blev al­drig re­gi­stre­ret i de­res sy­stem. Og hel­ler ik­ke koblet sam­men med ef­ter­lys­nin­gen af det un­ge par til­li­ge­re på da­gen.

Først ons­dag, da end­nu et opkald om bil­u­lyk­ken tik­ke­de ind på po­li­ti­sta­tio­nen, hand­le­de po­li­ti­et.

De fandt par­rets bil. 28- åri­ge Jo­hn Yu­ill var død. Og ved si­den af i den fuld­stæn­dig smadre­de Re­nault lå den hårdt kvæ­ste­de La­ma­ra Bell. Po­li­tiets tek­ni­ke­re fastslog hur­tigt, at Jo­hn Yu­ill sand­syn­lig­vis var om­kom­met ved sel­ve ulyk­ken. La­ma­ra Bell var i tre døgn fast­k­lemt ved si­den af hans lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.