134 DA­GE BAG

30- årig sy­geple­jer­ske sig­tet for drab på tre pa­tien­ter på Ny­kø­bing F. Sy­ge­hus. Fa­mi­li­en for­tæl­ler her om fortviv­lel­sen over, at ret­ten ik­ke vil åb­ne dø­re­ne i sa­gen, så hun kan for­sva­re sig mod ryg­ter

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

FRU­STRA­TION

I 134 da­ge har en 30- årig sy­geple­jer­ske sid­det va­re­tægts­fængs­let, mistænkt for at ha­ve dræbt tre pa­tien­ter un­der en nat­te­vagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. I 134 da­ge har hen­des fa­mi­lie og kæ­re­ste måt­tet læg­ge øre til ryg­ter om, hvad der mon ske­te den nat. Og i 134 da­ge har de væ­ret ude af stand til at få me­re at vi­de om sa­gen, da den bli­ver holdt hem­me­lig bag luk­ke­de dø­re.

Hå­bet om, at dø­re­ne bli­ver åb­net i sa­gen, vi­ger lang­somt plad­sen for fru­stra­tio­nen for fa­mi­li­en til den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske.

De tviv­ler ik­ke på de­res dat­ter, sø­ster og kæ­re­stes uskyld. Men så læn­ge sa­gen bli­ver holdt hem­me­lig bag luk­ke­de dø­re, kan de end ik­ke ta­le om sa­gen med hen­de, når de en gang om ugen får lov til at se hen­de i ar­re­sten i en ti­me.

Det får hen­des kæ­re­ste, for­æl­dre og bror til at ryste på ho­ve­d­et.

» Vo­res kla­re over­be­vis­ning er, at hun ik­ke har gjort no­get galt. Men vi ved jo ef­ter fi­re en halv må­ned sta­dig ik­ke, hvad der skul­le væ­re fo­re­gå­et. Vi kan ba­re si­ge, at hun kig­ger os i øj­ne­ne og si­ger, at hun ik­ke har gjort no­get galt. Og det tror vi på, « si­ger hen­des kæ­re­ste, mens hen­des bror og mor nik­ker, før han fort­sæt­ter:

» Vi kan slet ik­ke fo­re­stil­le os, at der er no­get i det her. Vi er rig­tig, rig­tig fru­stre­re­de over, at de ( Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, red.) bli­ver ved med at hol­de dø­re­ne luk­ke­de i sa­gen, så hun ik­ke kan få lov til at for­tæl­le sin ver­sion. De har fjer­net hen­des ret til at for­sva­re sig. «

Ryg­ter­ne svir­rer

Den kvin­de­li­ge sy­geple­jer­ske blev an­holdt søn­dag den 1. marts, få ti­mer ef­ter hun hav­de af­slut­tet sin nat­te­vagt på sy­ge­hu­set. Tre pa­tien­ter hav­de mi­stet li­vet, mens hun var på ar­bej­de.

Sy­geple­jer­sken blev sig­tet for at ha­ve dræbt de tre pa­tien­ter - to æl­dre mænd og en kvin­de - samt sig­tet for at ha­ve for­søgt at dræ­be en fjer­de kvin­de­lig pa­tient.

Ankla­ge­myn­dig­he­den me­ner, hun gav pa­tien­ter­ne et ukendt me­di­cin­præ­pa­rat in­tra­ve­nøst - alt­så ved ind­sprøjt­ning di­rek­te i en ve­ne.

Kvin­den har he­le ti­den næg­tet sig skyl­dig i de al­vor­li­ge sig­tel­ser. Og si­den sa­gens be­gyn­del­se har an­kla­ge­myn­dig­he­der ned­lagt på­stand om luk­ke­de dø­re i sa­gen, da man me­ner, det vil ska­de sa­gen, at vid­ner vil kun­ne læ­se om den, før de af­gi­ver for­kla­ring.

Men det ar­gu­ment gi­ver sy­geple­jer­skens fa­mi­lie ik­ke

MANDAG 13. JULI 2015 me­get for.

» Det er ut­ro­lig fru­stre­ren­de for os, når an­kla­ge­ren står der i ret­ten og si­ger, at det vil væ­re ut­ro­lig øde­læg­gen­de for sa­gens opkla­ring, hvis vid­ner­ne kun­ne ta­le sam­men. For de ta­ler jo al­le­re­de sam­men nu i stor stil, « si­ger kæ­re­sten og til­fø­jer:

» Ryg­ter­ne fly­ver rundt på og om­kring det sy­ge­hus. Og hver dag kom­mer der nye til, net­op for­di folk ik­ke ved, hvad sa­gen dre­jer sig om. Så kan vi ba­re sid­de og ryste på ho­ve­d­et ad an­kla­ge­rens ar- gu­men­ta­tion. For vi ved, at de ta­ler sam­men. Vi snak­ker jo med hen­des kol­le­ger, som og­så kan be­kræf­te over for os, hvil­ke ryg­ter der kø­rer. «

’ Det er ho­ved­rysten­de’

Sam­ti­dig un­drer fa­mi­li­en sig over, at ankla­ge­myn­dig­he­den og po­li­ti­et end­nu mang­ler at af­hø­re vid­ner i sa­gen. Og at de har væ­ret lang­som­me til at af­hø­re de kol­le­ger, der var på vagt med sy­geple­jer­sken den nat.

» Hun gi­ver i de bre­ve, hun sen­der til os, ud­tryk for sin fru­stra­tion over, at det per­so­na­le, der var på vagt med hen­de, først blev af­hørt ef­ter 10 uger. Der er selv­føl­ge­lig nog­le, po­li­ti­et har af­hørt. Men vi har kend­skab til to­tre af hen­des kol­le­ger, som først blev af­hørt ef­ter 10 uger, « si­ger hen­des kæ­re­ste, før hen­des bror fort­sæt­ter:

» Vi kan sim­pelt­hen ik­ke for­stå, at de ik­ke har nå­et at af­hø­re de sid­ste end­nu. Det

Det var her på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, at de tre pa­tien­ter dø­de sam­me nat. Nu er en 30- åri­ge sy­geple­jer­ske sig­tet for drab på al­le tre pa­tien­ter.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.