’ Vi kun­ne ik­ke få no­get at vi­de’

BT - - NYHEDER - Ma­ma

HOLDT UDEN­FOR

Den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske var næ­sten li­ge stå­et op ef­ter sin nat­te­vagt på sy­ge­hu­set, da hun blev rin­get op af po­li­ti­et og an­holdt. Men in­gen i hen­des fa­mi­lie kun­ne få no­get at vi­de om, hvad hun var an­holdt for. Ik­ke før en pres­se­med­del­el­se blev sendt ud til lan­dets me­di­er.

Om­kring klok­ken 15 den 1. marts stod den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske op ef­ter sin nat­te­vagt og gik ned for at si­ge god­mor­gen til sin kæ­re­ste.

Mens de to stod og snak­ke­de, rin­ge­de hen­des te­le­fon oven­på.

» Hun går op for at ta­ge den. Da hun kom­mer ned igen, si­ger hun, at det var po­li­ti­et, « for­tæl­ler hen­des kæ­re­ste og fort­sæt­ter:

» ’ Jeg skal kom­me ud til min lej­lig­hed med det sam­me’, si­ger hun. Jeg spør­ger, hvad det dre­jer sig om. ’ Jeg tror, jeg skal an­hol­des,’ si­ger hun. «

Skul­le pak­ke tøj til hen­de

Da de to kom hen til hen­des lej­lig­hed, blev de mødt af to be­tjen­te i ci­vil. Fle­re be­tjen­te kom til, og hun blev an­holdt.

» Jeg spurg­te, hvad det dre­je­de sig om, men jeg fik ba­re at vi­de, at jeg skul­le pak­ke no­get tøj til hen­de, og at jeg kun­ne rin­ge til ankla­ge­myn­dig­he­den da­gen ef­ter, « si­ger hen­des kæ­re­ste.

Han rin­ge­de kort ef­ter til hen­des for­æl­dre, som hel­ler ik­ke kun­ne få at vi­de, hvor­for de­res dat­ter var an­holdt.

» Vi blev rin­get op og fik at vi­de, at hun var an­holdt. Me­re fik vi ik­ke at vi­de. Så min mand rin­ge­de klok­ken halv 11 om af­te­nen til po­li­ti­et for at få me­re at vi­de, « si­ger hen­des mor og fort­sæt­ter:

» ’ Er din dat­ter fyldt 18 år, så kan du ven­te, til din dat­ter selv kon­tak­ter dig,’ var det svar, han fik. «

Så det i fjern­sy­net

Da­gen ef­ter sam­le­des he­le fa­mi­li­en og rin­ge­de til ankla­ge­myn­dig­he­den. Der fik de sva­ret, at de ik­ke kun­ne få no­get at vi­de, men at der vil­le kom­me en pres­se­med­del­el­se ud til me­di­er­ne i sa­gen.

» Der kun­ne vi så sid­de og føl­ge med på tv’et og se, at der plud­se­lig stod: ’ sy­geple­jer­ske an­holdt. Mistæn­ke­li­ge døds­fald på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus’, « si­ger hen­des kæ­re­ste.

Li­ge si­den har hun sid­det va­re­tægts­fængs­let i sa­gen.

» Det var der, det her hel­ve­de be­gynd­te. Det er no­get helt galt. Vi tror ik­ke på det, og vi har al­drig tro­et på det, « si­ger kæ­re­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.