Rif­b­jergs hus solgt til spot­pris

BT - - NYHEDER - Bir­git­te Er­hardt­sen bge@ ber­ling­s­ke. dk Lars Erik Sko­v­gaard les@ ber­ling­s­ke. dk

HUS­SALG

Ver­den er af la­ve i Ska­gen. Kunst­ne­re og kul­tu­re­li­te for­svin­der og er­stat­tes af fo­re­tag­som­me og pen­ge­stær­ke er­hvervs­folk.

Kan­de­ste­der­ne syd for Ska­gen. Dan­marks be­røm­te­ste for­fat­ter, Klaus Rif­b­jerg, var blandt de fa­ste som­mer­gæ­ster. Nu har Rif­b­jergs ar­vin­ger solgt hans ejen­dom til spot­pris.

Det er Kan­de­ste­der­nes og må­ske he­le Ska­gen- om­rå­dets mest sa­kra­le som­mer­hus, som for ny­lig røg over di­sken. Den he­den­gang­ne for­fat­ters som­mer­re­si­dens be­stå­en­de af 21.120 kv. m klit­grund di­rek­te til Vester­ha­vet, et som­mer­hus samt for­fat­te­rens be­røm­te sor­te skri­ve­hyt­te, som Ska­gen- ar­ki­tek­ten Al­fred Hansen har teg­net, er solgt til sto­ren­tre­pre­nø­ren Jør­gen Enggaard. Ef­ter at væ­re ud­budt på mar­ke­det i et års tid til en pris om­kring de ti mio. kr. løb Jør­gen Enggaard med he­le mo­le­vit­ten for 3,5 mio. kro­ner.

Ska­gens lil­le­bror

Kan­de­ste­der­ne, som lig­ger om­kring 15 km syd for Ska­gen, har al­tid væ­ret lil­le­bror i kon­kur­ren­cen med by­en på den yder­ste spids. Det er ik­ke en rig­tig by, og de gam­le, ro­man­ti­ske ho­tel­ler har ind­til for ny­lig frem­stå­et no­get neds­lid­te. Kan­de­ste­der­ne er mest kendt for Raab­jerg Mi­le – men Kan­de ste­der­nes trum­f­kort har al­tid væ­ret Rif­b­jerg.

Nu er han væk, og ind ryk­ker Jør­gen Enggaard, in­de­ha­ver af det sten­ri­ge en­tre­pre­nør­fir­ma A. Enggaard fra Aal­borg- eg­nen. Når han alt­så har få­et ejen­dom­men to­tal renove­ret, for­stås. En op­ga­ve, som Al­fred Hansen na­tur­lig­vis skal stå for.

En ting er, at Enggaard ik­ke er kunst­ner, men ud­over at sam­le Rif­b­jergs hus op til en uhyg­ge­lig lav pris er han og­så ho­ved­man­den bag et om­dis­ku­te­ret pro­jekt med ud­styk­ning af nye som­mer­hus­grun­de i Kan­de­ste­der­ne i et for­søg på at få me­re for­ret­ning i de to ho­tel­ler, Hjort­hs Ho­tel og Kok­holms Ho­tel, som skal renove­res og ud­byg­ges. Det bry­der de lo­ka­le Kan­de­ste­der- bor­ge­re sig ik­ke om og pro­teste­rer stæ­digt mod pro­jek­tet. A. Enggaard har dog vun­det før­ste run­de med kom­mu­nen. Det bli­ver spæn­den­de at se, hvil­ken form så­vel Rif­b­jergs hus som de to gam­le ba­de­ho­tel­ler har, når Jør­gen Enggaard er fær­dig!

Den af­dø­de for­fat­ter Klaus Rif­b­jerg ses her for­an sit hus i Kan­de­ste­der­ne. Hu­set er nu solgt for 3,5 mio. kr.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.