Tilbage ef­ter 55 år

Re­gent­par­ret er på vi­sit i Nord- og Vest­grøn­land med kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

ROY­ALT SOM­MER­TOGT

Dron­ning Mar­gret­he og prins­ge­ma­len var i går på be­søg i Vest­grøn­land, hvor de bl. a. be­søg­te Prin­ses­se Mar­gret­he Sko­len, som er opkaldt ef­ter hen­des ma­jestæt.

Sko­len lig­ger i Uper­navik, og blev ind­vi­et i 1960 af den den­gang blot 20- åri- ge kron­prin­ses­se Mar­gret­he. Og der er til­sy­ne­la­den­de sket me­get si­den.

Kæm­pe for­an­dring

» Den­gang var der ik­ke no­gen luft­havn, hel­ler ik­ke no­gen kaj. Så der har væ­ret en kæm­pe­stor for­an­dring si­den 1960, « sag­de Dron­nin­gen på et pres­se­mø­de, iføl­ge det grøn­land­ske me­die KNR.

Iføl­ge den lo­ka­le jour­na­list Nu­no Is­bo­set­h­sen har Dron­nin­gen en sær­lig for­kær­lig­hed for Uper­navik, for­di det net­op var det før­ste sted i Grøn- land, hun be­søg­te. » Hun for­tæl­ler, at det har væ­ret en rig­tig god tur. Dron­nin­gen be­gynd­te at gri­ne, da hun for­tal­te, at der hav­de væ­ret fle­re uger med sol i Øst­grøn­land, og bør­ne­ne hav­de få­et me­get sol. Man kun­ne se på de­res an­sig­ter, at de hav­de haft sol­bril­ler på, « si­ger jour­na­li­sten til KNR.

Dron­nin­gen ind­led­te tu­ren i Nord­grøn­land med bl. a. et be­søg på Thu­le Air Ba­se.

Re­gent­par­ret har nu sat kur­sen mod Vest­grøn­land. De slut­ter de­res som­mer­togt i Nuuk den 22. juli. Re­gent­par­ret fo­re­ta­ger føl­gen­de tog­ter med kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog den­ne som­mer: Grøn­land

Syd­djurs Kom-

mu­ne Vej­le Aa­ben­raa Rigsom­buds­man­den i Grøn­land, stats­for­valt­nin­gen og de en­kel­te kom­mu­ner plan­læg­ger be­søgs­pro­gram­mer­ne i sam­ar­bej­de med Hof­marskal­la­tet.

Kil­de: Kon­ge­hu­set. dk

Det væk­ker op­sigt blandt børn og voks­ne når kon­ge­ski­bet læg­ger til og re­gent­par­ret går i land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.