KOM SÅ MED

Char­ter­gæ­ster­ne står i kø til de syd­li­ge him­mel­strøg i det lu­ne­ful­de vejr. Imens ven­ter al­le på RIG­TIG dansk som­mer

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

LU­NE­FULDT FE­RI­E­VEJR

» Vi har ind­til nu brugt fem gas­fla­sker til ga­sov­nen. Og vi har ta­get to ek­stra med for en sik­ker­heds skyld. Men vi sat­ser på, at som­me­ren snart kom­mer. «

Det si­ger Chri­sti­na Prei­s­ler, som sam­men med sin mand Mi­cha­el Ole­sen og de­res to børn net­op nu cam­pe­rer på den fem­stjer­ne­de cam­ping­plads Bø­sø­re Strand Fe­ri­e­park mel­lem Ny­borg og Svend­borg.

Fa­mi­li­en fra Randers har som så man­ge an­dre fe­ri­e­ren­de i kon­ge­ri­get alt for ty­de­ligt mær­ket den lu­ne­ful­de dan­ske som­mer, hvor man ind­til nu in­di­mel­lem ik­ke ale­ne har måt­tet ik­læ­de sig ef­ter­års­klun­set og holdt ek­stra godt fast på hat og bril­ler, men og­så som cam­pist har væ­ret tvun­get til at hol­de ek­stra godt fast på bå­de for­telt og pløk­ker.

For det har hidtil væ­ret en blæ­sen­de og halv­kold om­gang i Dan­mark, selv om det ef­ter ka­len­de­ren er fe­ri­e­sæ­son og - bur­de - væ­re høj­som­mer.

I læ mel­lem træ­er­ne

Fa­mi­li­en Prei­s­ler/ Ole­sen ta­ger det dog med højt hu­mør, li­ge­som de­res ven­ner fra Lan­gå, Ma­ri­an­ne og Kri­sti­an Kjeldsen, gør det. De an­kom net­op i går til det sy­døst­li­ge Fyn, hvor det lyk­ke­des dem at fin­de læ for cam­ping­vogn og for­telt mel­lem træ­er­ne, og hvor so­len oven i kø­bet spora­disk tit­te­de frem.

» Det er helt be­vidst, at vi er kørt her­til, for­di der her er et in­den­dørs ba­de­land og fle­re an­dre in­den­dørs ak­ti­vi­te­ter. Så er vi på den sik­re si­de. For når ba­re bør­ne­ne har det godt, så kan vi an­dre jo og­så slap­pe af, « si­ger Chri­sti­na Prei­s­ler, mens hen­des mand sam­men med Kri­sti­an Kjeldsen er i fuld sving med at gø­re for­tel­tet klar.

Kri­sti­an Kjeldsen var el­lers mest stemt for at fyl­de bi­lens tank helt op og stik­ke af fra Dan­mark på grund af det alt for lu­ne­ful­de vejr her­hjem­me.

» Vi er li­ge kom­met fra en cam­ping­plads op­pe ved Lim­fjor­den. Der blæ­ste det så me­get og var så koldt, at vi blev nødt til at ha­ve ga­sov­nen tændt in­de i cam­ping­vog­nen om nat­ten. I ste­det for at bli­ve her­hjem­me var jeg klar til ik­ke at dre­je af ved Fyn, men i ste­det kø­re me­get læn- ge­re syd­på til Ita­li­en el­ler Kro­a­tien. Jeg tænk­te: Jeg gi­der ba­re ik­ke det her me­re. Men jeg kun­ne godt hø­re på min ko­ne, at jeg var i min­dre­tal, « si­ger Kri­sti­an Kjeldsen med et grin og skæ­ver til hu­stru­en Ma­ri­an­ne.

Og der­for har de alt­så nu slå­et lejr ved det na­turs­køn­ne Bø­sø­re, hvor de to fa­mi­li­er har tænkt sig at bli­ve i hen­holds­vis en og to uger.

Kølig om­gang

At det vit­ter­ligt har væ­ret en kold om­gang ind­til vi­de­re, vid­ner de to jy­ske fa­mi­li­ers øl­la­ger om. De er nem­lig sta­dig i gang med at drik­ke på­ske­bryg.

» Det bur­de der ik­ke væ­re no­get tilbage af på det her tid­punkt, « si­ger Kri­sti­an Kjeldsen, in­den han snup­per en slurk over tør­sten.

Og­så Ma­lin Teig fra Gu­derup på Als, som sam­men med sin sy­våri­ge søn Elias og Mal­ins lil­le­bror Tho­mas Teig fra Svend­borg er blandt fast­lig­ger­ne på den fem­stjer­ne­de cam­ping­plads, drøm­mer om hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer og rig­tigt dansk som­mer.

I går ef­ter­mid­dag sad de ved stran­den og hyg­ge­de sig sam­men med Sig­ne Kær fra Oden­se. Og fra det krid­hvi­de sand kun­ne de sid­de og be­trag­te de man­ge ivri­ge børn, som sad ude på bå­de­bro­en med fi­ske­net i håb om at fan­ge en krab­be el­ler to.

Men højst usæd­van­ligt for juli må­ned midt i som­mer­fe­ri­en var der ik­ke et ene­ste men­ne­ske i van­det for at ba­de.

» Jeg har fak­tisk slet ik­ke få­et luf­tet biki­ni­en i år. Og jeg må in­drøm­me, at jeg og­så har væ­ret på net­tet for at kig­ge ef­ter char­ter­fe­ri­er. Jeg sav­ner det dér med at vi­de, at det og­så er godt vejr, når jeg står op i mor­gen, « si­ger 27- åri­ge Ma­lin Teig.

For koldt til at ba­de

» Det er vist og­så før­ste gang, at jeg ik­ke har væ­ret ude at ba­de så sent på som­me­ren. Ik­ke en ene­ste gang har jeg væ­ret i van­det i år. Det har sim­pelt­hen væ­ret for koldt, « sup­ple­rer Tho­mas Teig.

Som dog sta­dig er op­ti­mist med hen­syn til, om var­men lu­rer li­ge om hjør­net.

Det sam­me er 20- åri­ge Sig­ne Kær. Men el­lers har hun gar­de­ret sig:

» Jeg ta­ger til Cy­pern med min fa­mi­lie i uge 33. Vi skal al­tid af sted syd­på mindst én uge om året. Så er vi sik­re på, at det bli­ver rig­tig som­mer, « si­ger hun.

MANDAG 13. JULI 2015

» Jeg har fak­tisk slet ik­ke få­et luf­tet biki­ni­en i år. Og jeg må in­drøm­me, at jeg og­så har væ­ret på net­tet for at kig­ge ef­ter char­ter­fe­ri­er, « si­ger 27- åri­ge Ma­lin Teig ( th). Tho­mas Teig og Sig­ne Kær er hel­ler ik­ke im­po­ne­ret over strand­vej­ret

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen Fa­mi­li­er­ne Kjeldsen Prei­s­ler/ Ole­sen fra ind­til nu i cam­pings brugt ik­ke fær­re end ki­lo gas­fla­sker til de for at hol­de var­men. T ning brug­te de i 2014 he­le året. Fo­to: Jens Nø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.